Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน และการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ในกิจกรรม RRi CMU Forum 2015
  วันที่ประกาศ
19/ 02/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    หน่วยบริหารงานวิจัย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน และการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ในกิจกรรม RRi CMU Forum 2015 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน พวอ. ในปี 2556 ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มานำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ และปากเปล่า ในวันที่ 26 ? 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 ? 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อมายังหน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่