Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ Summer School Program ประจำปี 2015
  วันที่ประกาศ
26/ 02/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ Summer School Program ประจำปี 2015 จาก Ochanomizu University ดังนี้

1. Ochanomizu University Japanese Summer Program ระหว่างวันที่ 6-24 ก.ค. 2558 โดยนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้อื่นๆ ด้วยตนเอง

2. Ochanomizu University Summer Program in English ระหว่างวันที่ 1-8 ส.ค. 2558 โดยนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ทาง OU จะคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 30 รายที่จะได้รับการสนับสนุนจำนวน 80,000 เยน


ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ หรือ Facebook: arainews

โดยผู้สนใจสามารถดำเนินการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่