Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ Osaka University Student Exchange Program ประจำปี 2015-2016
  วันที่ประกาศ
26/ 02/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ Osaka University Student Exchange Program ประจำปี 2015-2016 ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 โครงการ คือ

1. iEXPO (Immersion Exchange Program Osaka) สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ต้องมีผลการวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น โดยระดับขึ้นอยู่กับคณะที่ศึกษา

2. FrontierLab TOEFL iBT 80 หรือเทียบเท่า หรือมีผลการวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น N2 หรือเทียบเท่า เพื่อทำวิจัยโดยต้องนำเสนอผลงานที่ได้เป็นภาษาอังกฤษในวันสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการ

3. Maple เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ต้องมีผลการวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น N4 หรือเทียบเท่า


ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ หรือ Facebook: arainews

โดยผู้สนใจสามารถดำเนินการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่