Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ International Seminar on pharmaceutics
  วันที่ประกาศ
13/ 03/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ International Seminar on pharmaceutics ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 ณ Harris Convention Center เมือง Bandung ประเทศอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.isp2015.org

ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรงต่อไป กำหนดสิ้นสุดการรับสมัครเสนอผลงานทางวิชาการวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 สิ้นสุดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวันที่ 5 กรกฎาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่