Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการ Tohoku University Summer Program 2015
  วันที่ประกาศ
18/ 03/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการ Tohoku University Summer Program 2015 โดยภาคเรียนที่ 1 เริ่ม 1-17 กรกฎาคม 2558 และภาคเรียนที่ 2 เริ่ม 22 กรกฎาคม ? 6 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียน 30,000 JYP ค่าที่พัก 51,000-71,400 JYP และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้ชีวิตประจำวัน ผู้สมัครสามารถขอรับการคัดเลือกจัดสรรทุน Jasso ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุน 80,000 JYP/ภาค รายละเอียดดังแนบ


ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/
ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่