Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   รับสมัครอาจารย์หรือบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมอบรม CPR
  วันที่ประกาศ
18/ 03/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนเฉพาะอาจารย์หรือบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ จำนวนไม่เกิน 20 ท่าน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น แจ้งชื่อได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา โทร.4350 ภายใน 31 มีนาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่