Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   บรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ?Nanoparticles for Drug Delivery?
  วันที่ประกาศ
01/ 04/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สหสาขาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน บัณฑิตวิทยาลัย จัดบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ?Nanoparticles for Drug Delivery? โดย Prof.Dr.Wim E. Hennink (University of Utrecht, The Netherlands) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 09.00 ? 11.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งชื่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ น.ส.เนตรชนก แดงชาติ โทร. 053-942433 หรือ e-mail : bellnedchanok@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่