Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการ Joint Supervision Single Master Degree Program
  วันที่ประกาศ
07/ 04/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    หน่วยวิเทศฯ ประชาสัมพันธ์โครงการ Joint Supervision Single Master Degree Program จาก ASEAN University Network (AUN) ? Kyoto University (KU) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ดำเนินการวิจัยภายใต้การดูแลร่วมกันของอาจารย์ต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยเกียวโต ระยะเวลา 3-6 เดือน ในระหว่างเดือนกันยายน 2558 ? เดือนกุมภาพันธ์ 2560 กำหนดรับใบสมัครก่อนกำหนดการเข้าร่วม
โครงการฯอย่างน้อย 5 เดือน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ และส่งเอกสารผ่านหน่วยวิเทศฯ ต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่