Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ รอบ 2
  วันที่ประกาศ
08/ 04/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ขอให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 และ ที่ได้แสดงความจำนงไม่เลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนฯ (จำนวน 15 คน ตามรายชื่อที่แนบหน้าสุดท้าย)
ให้แสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนฯ เพียง 1 อันดับ(ตามรายชื่อสถานปฏิบัติงานที่แนบ) แล้วส่งใบแสดงความจำนงคืนหน่วยกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2558
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่