Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  วันที่ประกาศ
09/ 04/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สำนักทะเบียนและประมวลผล ส่งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในส่วนของวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา จากเดิม 31 กรกฎาคม 2558 เป็น 5 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จาก http://www.reg.cmu.ac.th/ เมนูปฏิทินการศึกษา/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่