Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558
  วันที่ประกาศ
22/ 04/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปิดรับสมัครเยาวชน อายุตั้งแต่ 18-30 ปี เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558

โครงการดังกล่าวมีประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ โดยจะคัดเลือกเยาวชนจากประเทศสมาชิก ประเทศละ 28 คน ร่วมเดินทางไปกับเรือนิปปอน มารู ออกเดินทางจากประเทศญี่ปุ่น ไปยัง ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, ลาว, พม่า และมาเลเซีย รวมเวลาเดินทางทั้งสิ้น 51 วัน แลก่อนเดินทางจะต้องอบรมเตรียมความพร้อมอีก 17 วัน
โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่