Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ2015 Airlangga Summer Program
  วันที่ประกาศ
08/ 05/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการ2015 Airlangga Summer Program สำหรับนักศึกษาโดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สนับสนุนค่าที่อยู่ อาหาร และการเดินทางภายในประเทศ ค่าศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ? 1 สิงหาคม 2015

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://international.unair.ac.id/english/index.php/international-program/asp

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่