Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ฟังการบรรยายพิเศษโดย Prof.Stephen G.Pyne
  วันที่ประกาศ
22/ 05/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    หน่วยวิเทศฯ เชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดย Prof.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 ? 12.00 น. ณ ห้องผักหวาน (308) อาคาร 2 ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม ขอความกรุณาแจ้งรายชื่อมายังหน่วยวิเทศฯ หรือ e-mail : inter.pharcmu@gmail.com (คุณสุธินี นาแก้ว) ภายในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่