Untitled Document
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวความดันสูง (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง
  วันที่ประกาศ
14/ 12/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวความดันสูง (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยพัสดุ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่