Untitled Document
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ชุดสกัดและอุปกรณ์ประกอบเครื่อง (Nitrogen evaporator และ Fume Hood) จำนวน 1 ชุด
  วันที่ประกาศ
09/ 08/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ชุดสกัดและอุปกรณ์ประกอบเครื่อง (Nitrogen evaporator และ Fume Hood)
จำนวน 1 ชุด
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยพัสดุ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่