Untitled Document
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี (Gas Chromatograph) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  วันที่ประกาศ
06/ 12/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี (Gas Chromatograph) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยพัสดุ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่