Untitled Document
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปี 2556
  วันที่ประกาศ
25/ 02/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    เรียน คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชฯ
ตามที่กองคลังได้แจ้งเวียนเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปกติปี พ.ศ.2557 ซึ่งจะต้องยื่นภายในวันที่ 31 มี.ค.57 นั้น ทางหน่วยการเงินขอแจ้งให้บุคลากรคณะเภสัชฯ ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเอกสารดังแนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยการเงินและบัญชี

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยการเงินและบัญชี
 
หน่วยพัสดุ
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่