Untitled Document
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ล.ย.01 ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) ในระบบ CMUMIS
  วันที่ประกาศ
10/ 04/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยทางกองคลังแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานวิทยาลัยทุกประเภท (ยกเว้นพนักงานส่วนงาน) ในสังกัดได้กรุณากรอกแบบรายการเพื่อการลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) ประจำปีภาษี 2557 (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2557 หากพ้นกำหนดแล้ว กองคลังจะใช้ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 เป็นฐานข้อมูลเพื่อที่นำไปคำนวณลดหย่อนภาษี ในประจำเดือน มิถุนายน 2557 ต่อไป ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย จักขอบคุณยิ่ง
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยการเงินและบัญชี

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่