Untitled Document
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
  วันที่ประกาศ
30/ 05/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    เรียน บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
กรมบัญชีกลางได้แจ้ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ตามรายละเอียดดังแนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยการเงินและบัญชี

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยการเงินและบัญชี
 
หน่วยพัสดุ
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่