Untitled Document
งานบริหารทั่วไป
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
  วันที่ประกาศ
29/ 05/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
   
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบริหารงานบุคคล

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยบริหารงานบุคคล
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
งานบริหารทั่วไป
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยบริหารงานบุคคล
 
 
 
 
 
หน่วยธุรการและสารบรรณ
 
 
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่