Untitled Document
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ?การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G อย่างชาญฉลาด?
  วันที่ประกาศ
20/ 02/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ?การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G อย่างชาญฉลาด?
เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูง
ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างชุมชนเมืองกับชนบท นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยี 3G ยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วน
ให้มีความพร้อมต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้ ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อเข้าร่วมการสัมมนา มายังสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
หรือ โทรศัพท์ 053-943805, 943811,943822 โทรสาร 053-943818, 216747 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th/itsc2011/announce/seminar-3g.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยแผนและงบประมาณ
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
หน่วยแผนและงบประมาณ
 
 
 
 
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่