Untitled Document
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ร้านขายยาสมุนไพรหอมไกล คณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย
  วันที่ประกาศ
11/ 12/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ร้านขายยาสมุนไพรหอมไกล ภายใต้การด าเนินการของศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ต าแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย อัตราค่าจ้างขั้นต่ าเดือนละ 9,140 บาท
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยแผนและงบประมาณ
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
หน่วยแผนและงบประมาณ
 
 
 
 
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่