Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
   
          ดูแลรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะฯ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา การจัดปัจจัยเอื้ออำนวยการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา วิธีจัดการเรียนการสอน สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ เอกสารวิชาการ และตำรา ตลอดทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร กระบวนวิชา อาจารย์และนักศึกษา ฯลฯ งานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตลอดจนงานวิชาการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
   
          รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา ได้แก่ การจัดงบประมาณสำหรับการพัฒนานักศึกษา การแสวงหาทุนและจัดสรรทุนการศึกษา ทั้งทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา กำกับดูแลวินัยนักศึกษา การแนะแนวอาชีพ การให้คำปรึกษา เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้นักศึกษา การติดตามผลการเรียนและคุณภาพชีวิตนักศึกษา งานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานแผนงานของหน่วยงาน ตลอดจนงานข้อมูลและสถิติด้านกิจการนักศึกษา
รับผิดชอบงานหอพักนักศึกษา เช่น กำกับดูแล นักศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ห้องพัก อาคารสถานที่และบริเวณหอพัก งานการเงิน งานซ่อมบำรุง งานสวนและสนาม งานครุภัณฑ์และงบประมาณ การประชุมคณะกรรมการหอพัก รวมทั้งการประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก และงานแผนงาน ตลอดจนงานข้อมูลและสถิติทางด้านหอพักนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
   
          เภสัชศาสตร์เพื่อสังคม บ่มเพาะบัณฑิต รู้คิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร สร้างงานวิจัยสู่สากล

Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่