เว็บไซต์เปิดโลกเขียวมะกอกได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชนมากขึ้น โดยเนื้อหาจัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

     1. สกู๊ปพิเศษ - นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเด่นที่น่าสนใจ
     2. เรื่องน่ารู้ - นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้ยา ข้อควรปฎิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ และ องค์ความรู้เกี่ยวกับยาสุมนไพร
     3. งานวิจัย - นำเสนอบทคัดย่องานวิจัยที่เป็นประโยชน์
 
  
 
 
 
 
 
 
เปิดโลกเขียวมะกอก