เปิดโลกเขียวมะกอก
   

คลี่ปม พรบ.ยา ประชาชนต้องมาก่อน

จาก พรบ.ยา พ.ศ. 2510 จนถึง ร่าง พรบ.ยา.....2557.. คำตอบยังคลุมเครือเมื่อประชาชนอาจต้องเสี่ยงกับความปลอดภัย ไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะผู้บริโภคและในฐานะผู้ป่วย ดังนั้นคณาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเปิดการสัมมนาเรื่อง พรบ.ยา...ประชาชนได้รับความปลอดภัยจริงหรือ เมือวันที่ 29 กันยายน 2557 โดยลงความเห็นร่วมกันว่า เรื่องของยา ประชาชนต้องมาก่อน

รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เรื่องของยาเป็นส่วนสำคัญของระบบสุขภาพตามหลักสากล ซึ่งยึดหลักการคุ้มครองผู้บริโภค และมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรค กว่ายาจะถึงมือผู้บริโภคและผู้ป่วย ในทุกขั้นตอนล้วนเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น เมื่อพิจารณา พรบ.ยา ฉบับร่าง..จะเห็นว่า ประชาชน ทั้งในฐานะผู้ป่วยและผู้บริโภค อาจได้รับผลกระทบจากความเสี่ยง หากพรบ..ประกาศใช้ ประกอบกับประเทศไทย จำต้องพัฒนาระบบยาให้ทัดเทียมในระดับสากล การยอมรับในระดับนานาชาติ ดังนั้น หลักการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม และความสำคัญของทั้งระบบสุขภาพ จึงต้องมีความชัดเจนในกฎหมาย หากยังมีข้อกังขา ก็ไม่อาจที่จะปล่อยให้ผ่านไปได้ ทั้งนี้เรื่องของยา จำต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลุ่มหลักสำคัญคือประชาชน ผู้บริโภคและผู้ป่วย

“ไม่เพียงแต่บทบาทด้านของความเป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ แต่ยังมีการศึกษาวิจัยปัญหายา และการติดตามการใช้ยาอย่างใกล้ชิดของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้รับทราบปัญหาของประชาชนขั้นพื้นฐานของการใช้ยา การเข้าถึงยา และผลจากกลไกการตลาดของบริษัทยา ดังนั้น การศึกษาและติดตาม พรบ.ยา...จึงตั้งอยู่บนหลักการความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในทุกด้านที่จะส่งผลต่อปัญหาการใช้ยาทั้งในระยะสั้นและผลต่อเนื่องของระบบยา”  
“ทั้งนี้ นอกจากเราจะมีการศึกษา และจัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจถึงประเด็นที่เป็นข้อเห็นต่างทั้งเรื่อง การจัดประเภทยา, การแบ่งบรรจุยา, การนำยาขึ้นทะเบียนมาผสมกัน ซึ่งล้วนมีความเสี่ยงต่อการแพ้ยา,พิษของยา และประสิทธิภาพของยาและการใช้ยา ข้อควรระวังอีกประการหนึ่งคือ ปัจจุบันยาเป็นระบบการค้าสำคัญทั้งในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ พรบ.ยา.. ควรต้องเป็นระบบรองรับในระดับสากลและป้องกันปัญหาการแทรกแซงจากการตลาดของยา” รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ กล่าวทิ้งท้าย


 

  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก