เปิดโลกเขียวมะกอก
   

เภสัชเชียงใหม่ เปิดเวที รู้ลึกรู้จริง คัดค้าน พรบ. ยา ร่วมแรงร่วมใจเพื่อสังคม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผนึกกำลังเครือข่าย เปิดเวทีวิชาการ  เผยข้อเท็จจริง ข้อมูล และประเด็นปัญหา จากพรบ.ยาใหม่ ที่เรียกกันว่า ..พรบ.ยา ฉบับลักไก่  พร้อม เปิด แถลงการณ์คัดค้าน พรบ.ยา.. และยืนยันเรียกร้อง พรบ.ยาใหม่  โดย วิทยากร ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพภก และ ภก. วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เน้นย้ำบทบาทวิชาชีพเภสัชกร ต่อระบบยา ยืนยันหลักการ เพื่อประชาชน  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ ห้องสสี คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อ่านแถลงการณ์ในนาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลแมคคอร์มิค, โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชศาสตร์  คณาจารย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์  บัณฑิตศึกษาเภสัชศาสตร์  และองค์กรภาคประชาชน ซึ่งเป็นแถลงจุดยืน  คัดค้าน ร่าง พรบ.ยา พ.ศ. ...ฉบับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(สคก.24กย.57)  และยืนยัน เรียกร้อง พรบ.ยาใหม่ ต้องมีเป้าหมายเพื่อสุขภาพของประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน และทั่วถึง มีเนื้อหาสำคัญคือ
  1. คัดค้าน ร่าง พรบ. ยา พ.ศ....ฉบับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(สคก.24กย.57) เพราะ
    1. ไม่ได้มีการประชาพิจารณ์และไม่ได้รับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน ทั่วถึง           จึงมีความบกพร่องต่อ การเสนอ พรบ.
    2. ร่าง พรบ.ยา มีประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบต่อประชาชนและผู้ป่วยที่ชัดเจน คือ ประเภทยาไม่เป็นไปตามหลักสากล ซึ่งผลักความเสี่ยงไปที่ประชาชน, กระบวนการผลิต การจำหน่าย การโฆษณา ไม่เป็นไปตามหลักการคุ้มครองผู้บริโภค, กระบวนการการใช้ยาในการรักษาผู้ป่วย ละเว้น วิชาชีพที่เชี่ยวชาญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องได้รับความปลอดภัยและประสิทธิผลในการรักษา        
    3. ไม่มีกระบวนการชัดเจนที่จะให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบยา มีส่วนร่วมในการแก้ไข พรบ.ยาใหม่ ตามที่มีการรับข้อเสนอไปเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557
  2. ขอยืนยัน เรียกร้อง พรบ.ยาใหม่ ต้องมีเป้าหมายเพื่อสุขภาพของประชาชนเป็นศูนย์กลาง   ให้มีการจัดกระบวนรับฟังอย่างรอบด้าน ทั่วถึง และสามารถตรวจสอบข้อแก้ไขโดยสาธารณชน 
  3.  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเครือข่าย จึงขอเสนอให้ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นำร่างที่มีการแก้ไขปรับปรุงของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ร่วมกับสภาเภสัชกรรม เครือข่ายเภสัชกร และเครือข่ายผู้บริโภค เสนอต่อ คณะรัฐมนตรี และ สนช. พิจารณา เพื่อให้ได้ พรบ.ยา โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
การเปิดเวทีวิชาการและแถลงการณ์ ของคณะเภสัชศาสตร์ และเครือข่าย นับเป็นก้าวสำคัญที่สร้างการมีส่วนร่วมและรู้เท่าทันในการกำหนดทิศทางของวิชาชีพเภสัชกรรม ที่มีประชาชน เป็นเป้าหมายสำคัญ
  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก