เปิดโลกเขียวมะกอก
   

รู้ทันโรค รู้ทันยา สุขภาพดี งานมหกรรมยาและสุขภาพ

งานมหกรรมยาและสุขภาพ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ชูประเด็นหลัก “รู้ทันโรค รู้ทันยา สุขภาพดี” โดยมีผู้สูงอายุ อสม. และเครือข่ายชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานกันอย่างคึกคัก ด้วยกิจกรรมหลากหลาย ให้ได้ฝึกและเรียนรู้ ตามแบบรู้ลึกรู้จริง สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และขยายผลต่อในชุมชน โดยมีเครือข่ายวิชาการและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา
          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผนึกกำลังเครือข่าย จัดมหกรรมยาสุขภาพ เพื่อพัฒนารูปแบบเรียนรู้ เกี่ยวกับเภสัชกรรมวิทยาศาสตร์ บริบาลเภสัชกรรม การดูแลสุขภาพตามหลักวิชาการและทางเลือกที่มีการศึกษาวิจัย การรักษาและการดูแลสุขภาพตามภูมิปัญญาล้านนา การแพทย์แผนจีน อาหารปลอดภัย การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งนอกจากการให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติแล้ว ยังมีการเรียนรู้ให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบเล่ห์การตลาดและการโฆษณา  

          นายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า “สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น นโยบายรัฐ นโยบายจังหวัดและทุกภาคส่วน จึงมุ่งเน้นไปสู่ การดูแลสุขภาพ การใช้ยา การพัฒนารูปแบบเพื่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ การส่งเสริมความรู้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการส่งเสริมการดูแลตนเอง การดูแลในครอบครัว ในชุมชน และระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ซึ่งจะนำไปสู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและมีความสอดคล้องกับบริบทที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยังต้องการการพัฒนา การบูรณาการและการสร้างสรรค์รูปแบบ เพื่อให้นโยบายสามารถก้าวสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขอชื่นชนการจัดงานในครั้งนี้ ที่เกิดจากความตั้งใจนำวิชาการด้านเภสัชกรรม และวิชาการด้านสุขภาพ มาสร้างรูปแบบเรียนรู้อย่างเหมาะสม นับเป็นคุณค่าสำคัญด้านสุขภาพ ด้วยความสามัคคี เสียสละ การร่วมแรง ร่วมใจกันทำงาน”  หลังจากพิธีเปิดงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เยี่ยมชมบูธต่างๆ และทดลองฝึกทำกิจกรรมด้วยสนใจ ซักถามและให้กำลังใจทุกหน่วยงาน


รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า คณะเภสัชศาสตร์ ตระหนักถึงปัญหาการใช้ยาและการดูแลสุขภาพ ของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้บริโภค ซึ่งยังมีความเสี่ยงสูง  จากการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ปลอดภัย  ปัญหาการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม การใช้ยาแก้ปวด ปัญหาการปนเปื้อนสเตียรอยด์  การใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น  การใช้ยาไม่ต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง  นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอันตรายจากการโฆษณาเกินจริง ดังนั้น ในการจัดมหกรรมยาและสุขภาพ ในครั้งนี้ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ศักยภาพของความเป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์พัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้สูงอายุ  และผู้คนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อสม. รพ.สต. และคนในครอบครัวให้สามารถเข้าใจร่วมกัน
กิจกรรมสำคัญของมหกรรมยาและสุขภาพคือ การมอบรางวัลผู้สูงอายุทรงคุณค่า ผู้รับรางวัลคือ อ.ชัยยง  ธรรมรัตน์ และ แม่ดาวเรือง อินทชัย รางวัลนักสื่อสารสุขภาพคือ รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด, อ.เหรียญทอง คำยอง, นางสาวปาณิสา ไชยพรหม, นางสุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์ และ ภก.วรวุฒิ วงศ์ฟูตัน รางวัลหน่วยงานด้านสื่อสารสุขภาพ คือ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ ชม.,โครงการอาหารปลอดภัยเชียงใหม่, รพ.สต. ป่าบง อ.สารภี และ เครือข่าย อสม. ตำบลบ้านหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการเสวนา เรื่อง “รู้ทันโรค รู้ทันยา สุขภาพดี” เวทีเสวนา เรื่อง “รู้ทันโรค รู้ทันยา สุขภาพดี” นำประเด็นความรู้จากชุมชนและด้านวิชาการผสมผสานกับทางเลือกด้านสุขภาพ ที่ต้องมีส่วนร่วมจากผู้ป่วย ผู้บริโภคด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจจากพื้นฐาน โดยมีวิทยากรคือ  รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด ที่ปรึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อ.นพดล ดวงบาล ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรอินทรีย์ ต.หนองหาร อ.สันทราย, นางอุดมศรี ชัยเขต ประธานชมรมออกกำลังกาย ต.หนองหาร อ.สันทราย, อ.มานพ ตันสุภายน รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตอง อ.หางดง ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มนิทรรศการเรียนรู้ประกอบด้วย นิทรรศการเรื่อง รู้ลึกรู้จริงเรื่องยา  ยาผู้สูงอายุ และรับปรึกษายา โดย คณะเภสัชศาสตร์, นิทรรศการเรียนรู้: ตรวจสอบผลิตภัณฑ์น่าสงสัย “จริงหรือหลอก”    โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 1 เชียงใหม่, การนวดแบบสวนดอก การนวดสปา   โดยคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, สมุนไพรและทางเลือกด้านสุขภาพ เครื่องดื่มสมุนไพร     ธาตุเจ้าเรือน  โดยศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ, การตรวจสุขภาพ  โดยคณะเทคนิคการแพทย์, การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน     โดยคณะทันตแพทยศาสตร์, ความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัยเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปลูกผักทานเอง เมนูสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง    โดยแผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมประกวดหัวเราะ ห้องสร้างความสุขโดยชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่และโรงเรียนบ้านหนองไคร้


นอกจากนี้ในงานยังมี การจัดทำปิ่นโตสุขภาพ ลดหวานมันเค็ม ให้กับกลุ่มผู้ร่วมงานเพื่อ เป็นตัวอย่างในการปรับพฤติกรรมการบริโภค, การแสดงละครสั้น เล่ห์เหลี่ยมขายยาให้อุ้ย จาก อสม.บ้านหลวง การแสดงละครสั้น ดูแลคนเฒ่า โดยกลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านหนองไคร้ สำหรับการจัดประกวดขันโตกสุขภาพ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ ขันโตกสุขภาพจาก ชุมชนบ้านสันคือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่   
นางวิวรณ์ จีนใจ ตัวแทนชุมชนจอมทอง กล่าวว่า การจัดมหกรรมยาและสุขภาพครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจด้านยาที่น่าสนใจและได้ประโยชน์มาก เพราะเรื่องยา เป็นจุดอ่อนของชาวบ้าน และยิ่งเป็นจุดอ่อนสำหรับผู้สูงอายุ ดังนั้น เมื่อมีโอกาสได้ร่วมเรียนรู้จากผู้รู้จริง จากสถาบันการศึกษา จึงมีความสำคัญมากและหากเป็นไปได้ก็อยากให้มีการรูปแบบกิจกรรมและสาระประโยชน์ด้านยาไปสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และที่มาร่วมงานวันนี้ ยังมีโอกาสเรียนรู้ด้านสุขภาพทุกบูธที่มาจากคณะและหน่วยงานต่างๆ นับว่า เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้อย่างรอบด้าน ทำให้มีความรู้มากขึ้น อยากให้มีการจัดต่อๆไป
“ความคาดหวังในอนาคต ของการจัดการบริการวิชาการด้วยรูปแบบที่มีการพัฒนาร่วมกันในวันนี้ จะได้มีผู้สนับสนุนและเครือข่ายร่วมดำเนินงานที่ยั่งยืนต่อเนื่อง ขอขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายวิชาการ หน่วยงาน ผู้สุงอายุ อสม., กพย. คคส, และคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของคณะทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงาน หวังว่าในโอกาสต่อไป คณะเภสัชศาสตร์ของเราจะได้มีโอกาสร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาวิชาการสู่สังคม โดยกลุ่มผู้สูงอายุและอสม.ต่อไป” รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ กล่าวทิ้งท้าย  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ, สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก