เปิดโลกเขียวมะกอก
   

ส่องจิตอาสา คุณค่าของการแบ่งปัน

ส่องมองเรื่องจิตอาสาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีรูปแบบหลากหลาย ก็ประจักษ์ชัด จากเรื่องของ”น้ำใจ”ที่ได้มีการจัดการให้เห็นทิศทางและเป็นพื้นฐานสำคัญของ “จิตอาสา”ในรูปแบบขององค์กร ซึ่งได้มีการดำเนินงานต่อเนื่อง สั่งสมประสบการณ์และการจัดการความรู้ จนกลายเป็นวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ 
โดยหน่วยงานต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ต่างมีภาระงานประจำของแต่ละส่วน แต่กลับมีการสร้างสรรค์และพัฒนา ที่ริเริ่มเติมต่อ ด้วยจิตอาสา ทำให้สามารถพัฒนางานประจำ และพัฒนางานเพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องเด่นของจิตอาสา

กลุ่มจิตอาสาเพื่อการวางรากฐานบัณฑิตเภสัชศาสตร์ เริ่มจากวิสัยทัศน์ และนโยบาย ในการวางเป้าหมาย สร้างบัณฑิตคุณภาพ ซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญคือ การสร้างบัณฑิตจิตาอาสา เพื่อก้าวสู่การเป็นเภสัชกรเพื่อสังคม  มีการจัดกระบวนวิชาและรูปแบบการเรียนการสอน ให้นักศึกษา ได้มีกิจกรรม “ออกชุมชน”, กิจกรรมพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับโรงพยาบาล และกิจกรรมกับเครือข่ายวิชาการ  เช่น  การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โครงการพืชสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐานเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กในวัยเรียน โครงการการพัฒนาระบบยาเพื่อความปลอดภัยในโรงพยาบาล เป็นต้น

กลุ่มจิตอาสา ในลักษณะของการบริการวิชาการ และงานวิจัย  โดยมีการจัดการนำความรู้และงานวิจัยสู่สังคมร่วมกับเครือข่ายต่างๆ  ในประเทศ และต่างประเทศ เป็นโครงการที่มีจุดเด่น ของการนำเสนอด้วยศักยภาพของความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรม  ด้านยา สมุนไพร อาหาร  สุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค  และภูมิปัญญาด้านสุขภาพ   เช่น โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค,  โครงการห้องยาธรรมชาติสำหรับเยาวชน รู้จัก รู้ใช้ รู้อนุรักษ์, โครงการวิจัยการอนุรักษ์และรวบรวมตำรายาล้านนา,  โครงการเลิกบุหรี่ , การเผยแพร่ความรู้ของศูนย์เภสัชสนเทศ , การเผยแพร่ความรู้ด้านยา สมุนไพร และการปนเปื้อนของสเตียรอยด์ , การส่งเสริมการรู้เท่าทันการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและยาต่อ อสม., การเผยแพร่ความรู้ของสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชนในการใช้ยาปฏิชีวนะ    โครงการมหกรรมยาและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และการมีส่วนร่วมในการเสนอเชิงนโยบาย เช่น พรบ.ยา, พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี งานวิจัยต่างๆ ที่มีโจทย์ในการศึกษาวิจัยเพื่อสังคม รวมทั้ง
กลุ่มจิตอาสา ในโครงการของการแบ่งปัน และการสร้างกิจกรรมสื่อสารในองค์กรด้วยศิลปวัฒนธรรม และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีทีมบุคลากรเป็นเจ้าภาพหลักของกลุ่ม   เช่น โครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาว, โครงการปันรักจากพี่เพื่อน้องโรงเรียนสอนคนบอด, โครงการรักสุขภาพและโครงการสืบสานประเพณี  ซึ่งจากภาพบรรยากาศของโครงการเหล่านี้  จะเห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ บรรยากาศของการให้และการเข้ากิจกรรมด้วยกันอย่างมีความสุข ส่งผลย้อนกลับมาสร้างกำลังใจให้คนทำงาน   ดังจะเห็นได้จากโครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาว ที่ในปีนี้ ได้มีการบริจาคเครื่องกันหนาว และอุปกรณ์กีฬา ให้กับ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม และโรงเรียนบ้านโป่งถืบ อ.ฝาง และการจัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องนักเรียนโรงเรียนสอนคนบอด ที่มีการทำกิจกรรมต่อเนื่องมาทุกปี
จากการสะสม ความคิด ทัศนคติของจิตอาสาที่เข้มแข็ง ล่าสุด ทีมงานก็ได้พัฒนาเป็นโครงการ Pharmacy@CMU:Happy workplace ซึ่งประกอบด้วย โครงการย่อย 7 โครงการ และมีการดำเนินการวัดความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPTNOMETER    ทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือ เพื่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความสุขและ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

กลุ่มจิตอาสา ที่นำมาธรรมะมาเป็นธงนำในการดำเนินงาน เป็นโครงการที่มีมาอย่างต่อเนื่อง  เช่น โครงการสาระธรรมนำสุข  การทำบุญตักบาตร   มีการเทศน์ การทำกิจกรรมฝึกสมาธิ  และการกิจกรรมตามวันสำคัญทางพุทธศาสนา  นับได้ว่า โครงการสาระธรรมนำสุข เป็นโครงการที่ให้ทิศทางและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานรวมทั้งการดำรงชีวิต โดยใช้หลักธรรมของศาสนา


กลุ่มจิตอาสา ของนักศึกษา นับเป็นจุดเด่นสำคัญ ที่ได้สร้างและหล่อหลอมนักศึกษาด้วยศักยภาพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เช่น ค่ายหมอยาอาสา , ค่ายยุวเภสัช, กิจกรรมงานมหิดล รวมทั้งกิจกรรมหลากหลายที่นักศึกษา ได้ร่วมกับเครือข่ายสถาบัน และเครือข่ายชุมชน ดำเนินงาน ควบคู่กับการเรียน ด้วยความมุ่งมั่น และมานะพยายามในการบริหารจัดการ  และสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบกิจกรรมให้ทันยุคทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร คู่ขนานกับกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม
กลุ่มจิตอาสาเพื่อการจัดการความรู้ และการสร้างเครือข่าย ซึ่งมีรูปแบบของการจัดการความรู้ทั้งเป็นงานวิจัยกับชุมชน และการจัดการความรู้ จากการทำงาน  เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โครงการการจัดการความรู้ของทีมบุคลากร และการประชุมสัมมนาเพื่อจัดการความรู้ด้านการวิจัยและวิชาชีพเภสัชกรรม  เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มจิตอาสาด้านการสื่อสารสุขภาพ  ของแต่ละกลุ่มย่อย หรือแต่ละบุคคล เช่น การทำสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านยา สมุนไพร ให้แก่ชุมชน, การเขียนบทความเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ คอลัมน์ภูมิปัญญาเพื่อสุขภาพ, คอลัมน์คุ้มครองผู้บริโภค ,การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้, การจัดรายการวิทยุและการทำรายการโทรทัศน์  เป็นต้น

ประเด็นสำคัญของจิตอาสาคือ การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่าย ดังนั้น แม้เป็นเพียงหนึ่งหน่วยเล็กๆ แต่ กลุ่มจิตอาสาเหล่านี้ ต่างมีน้ำใจของการแบ่งปันเป็นพื้นฐาน และเมื่อมีการบริหารจัดการในรูปแบบหลากหลาย ก็สามารถขยายผลต่อเนื่อง และนับได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพื่อสังคม
 
  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก