เปิดโลกเขียวมะกอก
   

Pharmacy@CMU : Happy workplace

โครงการเพื่อองค์กรแห่งความสุข

ด้วยความเชื่อมั่นว่า ความสุขกับการทำงาน ความสุขในที่ทำงาน คือเป้าหมายแห่งความสุขของคนทำงาน และเมื่อคนทำงานมีความสุข ย่อมหมายถึง องค์กรจะก้าวสู่ความเป็นองค์กรแห่งความสุข ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงนำร่องจัดทำโครงการ Pharmacy@CMU : Happy workplace โดยมีการเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา
รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดทำโครงการ Pharmacy@CMU : Happy workplace เป็นทิศทางสำคัญของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกส่วน  เพื่อนำพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุข  ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมโยงของภาระหน้าที่ ความริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยจิตอาสา  เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและ เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข โครงการ Pharmacy@CMU : Happy workpla ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย  คือ   กิจกรรมที่ 1 Happy Body เครียด โดยมีลานออกกำลังกายกลางแจ้งและออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส  เพื่อให้บุคลากรได้เบิกบานกับกิจกรรมกลางแจ้ง อยู่กับธรรมชาติ ลดความตึง  กิจกรรมที่ 2 Happy Heart

  เป็นโครงการแสดงออกถึงน้ำใจการแบ่งปัน และ Happy Birthday เพื่อสร้างความสุขให้กับบุคลากรภายในคณะ และสร้างขวัญกำลังใจ   กิจกรรมที่ 3 Happy Relax  จะเป็นกิจกรรมชมภาพยนตร์ เพื่อสร้างความสุขและความบันเทิงให้กับบุคลากร พักผ่อนร่างกายและสมองเติมหัวใจให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  กิจกรรมที่ 4 Happy Brain  จะเป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  ได้ศึกษาดูงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสายงาน นำความรู้ที่ได้จากการดูงานมาพัฒนางาน นอกจากนี้ยังการจัดมุมหนังสือแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกันอ่าน

ส่วนกิจกรรมที่ 5 Happy Soul เป็นกิจกรรมผ่อนคลายยามเที่ยง  มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ  เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงานในช่วงเช้าเพื่อสมองที่ปลอดโปร่งและพร้อมรับงานใหม่ กิจกรรมที่ 6 Happy Money  มีการแจกออมสิน เพื่อส่งเสริมการออมอย่างมีเป้าหมายและมีวินัย     กิจกรรมที่ 7 Happy Family จะเป็นกิจกรรมประเพณี งานบุญ  โดยจะมีสะสมแต้ม สะสมความสุข สนุกกับการร่วมกิจกรรม  เพื่อสนับสนุนการร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและเกิดความร่วมมือที่ดี  กิจกรรมที่ 8 Happy Society  สร้างสุขสู่สังคม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขกับการทำ 5 ส และ สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสตอบแทนสังคมโดยทำหน้าที่จิตอาสา
และ  กิจกรรมที่ 9 Happy Workplace : Happy Show & Share     ประมวลผลและสรุปโครงการ เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจในหลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้/องค์กรแห่งความสุข สามารถประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในการดำเนินงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานในมหาวิทยาลัย
“คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษา การเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อความสุข จึงไม่เพียงส่งผลในการทำงานของคณาจารย์และบุคลากร และยังจะสามารถส่งผลถึงการดำเนินงานโดยรวม และที่สำคัญยังเป็นโอกาสดีที่จะขยายผลต่อการสร้างเครือข่ายองค์กรแห่งความสุขต่อไป”   รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์กล่าวทิ้งท้าย

 
  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : สิทธา สภาวจิต
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก