เปิดโลกเขียวมะกอก
   

เภสัช มช.เปิดหลักสูตร ปริญญาโทวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ปัจจุบันเครื่องสำอางมีการแข่งขันและพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการตลาดและการสื่อสารที่มีส่วนสำคัญในการให้ข้อมูลความรู้ ซึ่งเป็นทางเลือกในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(Master of Science Program in Cosmetic Science) เพื่อรองรับการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยมุ่งหวังสร้างผู้ประกอบการและนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ

รศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจด้านความงามมีการแข่งขันในระดับสูงด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ทำให้มีการพัฒนาการผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอาง ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความงามมากยิ่งขึ้น โดยที่อุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องมีความรู้ และการวิจัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงานวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตผลิตภัณฑ์  รวมถึงงานวิจัยด้านสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามอย่างต่อเนื่อง โดยได้เผยแพร่ผลงานอย่างแพร่หลายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนมีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรซึ่งสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์   จึงได้ตระหนักถึงภารกิจหลัก

ในการพัฒนาองค์ความรู้ โดยสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ซึ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม ทักษะด้านวิชาการ การบูรณาการองค์ความรู้พื้นฐาน ความรู้เชิงลึกรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ความงามอย่างเป็นระบบ ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางด้วยกระบวนการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์  เป็นการส่งเสริมศักยภาพของประเทศในการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอางที่มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัยและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  

        รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล กล่าวเสริมว่ามีหลายสถาบันได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC)  โดยเฉพาะธุรกิจด้านความงาม และผลิต ภัณฑ์เวชสำอางจากธรรมชาติ (Natural Cosmeceuticals) มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด  ซึ่งคณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ด้านการสอนและการวิจัย

จุดเด่นของหลักสูตรนี้มีการบูรณาการภูมิปัญญาสมุนไพรให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่  ซึ่ง ผศ.ดร.ภญ.อำไพ พฤติวรพงศ์กุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำคัญของสมุนไพร โดยเฉพาะส่วนที่มาจากพืชพรรณธรรมชาติ ถือว่าเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สำคัญทั้งเป็นแหล่งของอาหาร ยา และเครื่องสำอาง เนื่องจากพืชสมุนไพรเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีองค์ประกอบทางเคมีเป็นสารสำคัญที่มนุษย์เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในตำรับเครื่องสำอางทั้งในแง่เป็นสารสำคัญ (active ingredients)    ที่ส่งผลต่อผิวหนังและเส้นผมโดยตรง หรือเป็นสารเติมแต่ง (excipients) ทั้งนี้การผลิตเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยเฉพาะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นนั้น จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมหรือกระตุ้นเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศได้ นอกเหนือจากประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่มากกว่าเครื่องสำอางจากสารสังเคราะห์
สำหรับผู้สนใจศึกษา  อ.ดร.ภญ.วรรธิดา  ชัยญาณะ ได้กล่าวเชิญชวนว่า “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางดังกล่าวนี้ เปิดรับทั้งแบบทำวิจัยอย่างเดียว (แผน  ก แบบ ก1) และแบบที่มีเรียนในชั้นเรียน (แผน  ก แบบ ก2)  ยังสร้างประสบการณ์การทำวิจัยกับสถาบันวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งผู้เรียนยังมีโอกาสได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและต่างประเทศ จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทรศัพท์  053-944356 line:kakapong หรือ www.pharmacy.cmu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.pharmacy.cmu.ac.th/admin/files_hotnews_new/Cos_phar58.pdf
“การก้าวสู่การเป็นนักวิจัยหรือผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่มีศักยภาพสูงและมีคุณธรรม นั้น ควรมีการเติมเต็มความรู้ด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล” รศ.ภญ.พิมพร กล่าวทิ้งท้าย
 
  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : สิทธา สภาวจิต
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก