เปิดโลกเขียวมะกอก
   

นร.วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ดูงานวิจัยที่เภสัช มช.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฐานเรียนรู้ให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและจุดประกายความคิดเพื่อการพัฒนาโครงการวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เมื่อ วันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา
          ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า การวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ มีการวิจัยหลากหลาย ทั้งเฉพาะด้านเภสัชศาสตร์  และการวิจัยเชิงประยุกต์  ดังนั้น การดูงานของ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน นำโดย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน 100 คน จากทั่วทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สำหรับการดูงานของนักเรียนในครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการดูงานของนักเรียน  จึงได้จัดเตรียมเป็นกลุ่มฐานเรียนรู้เพื่อนักเรียนสามารถดูงานได้อย่างทั่วถึงและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนหรือพัฒนาโครงการวิจัยได้

ซึ่งกลุ่มฐานเรียนรู้ประกอบด้วย  กลุ่มห้องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกลุ่มเครื่องมือระดับสูงสำหรับการวิจัย, กลุ่มห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา, กลุ่มห้องปฏิบัติการด้านเวชสำอางนาโน, กลุ่มวิจัยและการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ กลุ่มพิพิธภัณฑ์สมุนไพร โดยนักเรียนทุกคน มีโอกาสได้เรียนรู้ทุกกลุ่ม มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยตรงกับอาจารย์และนักวิจัย ทำให้การดูงาน เป็นไปด้วยความสนใจของนักเรียน  พร้อมกับความตั้งใจของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่อาสามาช่วยงาน และช่วยแนะนำดูแลน้องนักเรียน ต่างเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้และบอกเล่าประสบการณ์การวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย
“สิ่งที่สำคัญคือ นักเรียนได้รับความรู้ในภาพรวมที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำวิจัย  นอกจากนี้นักเรียนยังได้ทราบแนวทางการศึกษาต่อทางเภสัชศาสตร์ และทราบว่าเภสัชกรสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง และหากต้องการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย เภสัชกรสามารถทำวิจัยอะไรได้บ้าง ตั้งแต่ต้นน้ำคือวัตถุดิบทางยา อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ จนถึงการวิจัยทางการตลาด และการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งกิจกรรมที่ให้ภาพที่ชัดเจนแก่นักเรียน ในการเป็นแนวทางในการคิดโจทย์วิจัย มีแนวทางที่จะพัฒนาโครงการวิทยาศาสตร์ หรือการศึกษาต่อทางเภสัชศาสตร์ ต่อไป” ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์กล่าวเพิ่มเติม 
  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก