เปิดโลกเขียวมะกอก
   

“ความสุข ความสำเร็จ” KM Pharmacy@CMU

“ความสุข ความสำเร็จ” คือเป้าหมายของการทำงาน ในยุคปัจจุบัน โดยบุคคลากร และองค์กร ต้องหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว  มีกระบวนการพัฒนาต่อเนื่อง ผ่านการเรียนรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้ง การจัดการความรู้ หรือ KM ที่มุ่งเน้นการถอดบทเรียน  ส่งต่อ และแบ่งปัน ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการจัดการความรู้ จนสามารถก้าวสู่การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง

“KM Day” ในปี 2558 ภายใต้โครงการ Happy Work life : Happy Show & Share   โดย คณะทำงานองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จึงได้รวมพลังเครือข่าย KM จากหน่วยงานหลากหลายมุ่งสู่ถนนสายของการ “Show and Share” เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งความสุข  เพื่อสร้างและพัฒนาทีมงานที่ความสามารถประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในการดำเนินงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลงานจากเครือข่าย, กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน” ส่วนกิจกรรมเด่น ที่ทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการเสนอ และเฝ้ารอผลการตัดสิน คือ การประกวดผลงานเด่น ซึ่งในปีนี้ มีการประกวด 3 กลุ่มงาน คือ ด้านบริหารจัดการในงานประจำ, ด้านการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนางาน  และ ผลงานด้าน Happy Workplace  โดยมีผลรางวัลดังนี้
ชนะเลิศด้านบริหารจัดการในงานประจำ ได้แก่ผลงาน “AndyLizer เครื่องฉายภาพแบบพกพา นวัตกรรมเพื่อความสะดวก ประหยัด และมีประสิทธิภาพ”  โดย คณะพยาบาลศาสตร์   
ชนะเลิศด้านนวัตกรรม ได้แก่ผลงาน “ฐานข้อมูลบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักทะเบียนและประมวลผล” โดย สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชนะเลิศด้าน Happy Workplace ได้แก่ผลงาน “อยากมีสุขภาพดี มาปลูกผักอินทรีย์ไว้กินกัน” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  
รางวัลรองชนะเลิศ ประกอบด้วย ผลงาน เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติงานสารบรรณ   โดย คณะวิทยาศาสตร์, การจัดการความรู้เพื่อลดปัญหาการแก้ไขอักษรลำดับขั้น     โดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ  และเทคโนโลยี, แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2555-2559 โดย สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์, พัฒนากระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ  งานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย คณะเภสัชศาสตร์, การป้องกันภาชนะและอุปกรณ์รับประทานอาหารตกค้างที่หอผู้ป่วย  โดย ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่, ระบบบริหารงบประมาณ e-budget โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร, ไม้วัดส่วนสูงมาตรฐาน สำหรับเด็ก อายุ 2 – 5 ปี     โดย ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่, Happy Heart : Happy Birth Day โดย คณะเภสัชศาสตร์     
นอกจากผลงานที่ได้รับรางวัลแล้ว ยังมีผลงานอีกจำนวนมาก ที่ได้นำเสนอในครั้งนี้ มีความน่าสนใจ อย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า ทุกผลงาน คือ ประสบการณ์และองค์ความรู้จากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง สม่ำเสมอ คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ขอชื่นชมทุกผลงานที่ได้ร่วมกันนำเสนอและแบ่งปัน
ในการทำงาน ของทุกคน และทุกหน่วยงาน ยังมีผลงานอีกมากมาย แม้ไม่ได้นำเสนอในครั้งนี้  แต่ก็เชื่อว่า เราต่าง การทำงานด้วยความสุข ประสบความสำเร็จ และ มีการจัดการความรู้ผสมผสานในงานของเรา ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญกำลังใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

ภาพประกอบเพิ่มเติม http://www.pharmacy.cmu.ac.th/gallery/gallery.php?op=all&status=p&id=654/

 
  : บทความโดย :สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์, กุสุมา  ภาคภูมิ
  : ภาพประกอบโดย : สิทธา สภาวจิต, สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์์
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก