เปิดโลกเขียวมะกอก
   

หลากหลายกิจกรรมจากเภสัชเชียงใหม่ ในงาน Lanna Wellness

การมีส่วนร่วมกับงานด้านสุขภาพ มักมีกิจกรรมจากคณะเภสัชศาสตร์ อยู่บ่อยครั้ง  งาน Lanna Wellness ก็เช่นกัน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดบูธในงาน ซึ่งแม้เป็นหน่วยงานเล็กๆหน่วยหนึ่งในจำนวนหน่วยงานมากมายหลากหลายที่มีร่วมงาน  แต่ก็เปี่ยมไปด้วยความตั้งใจในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน โดยมีการจัดงานระหว่าง 4-13 กันยายนที่ผ่านมา
สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค  ซึ่งศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ โดย ผศ. ดร. ภก. ไชยวัฒน์  ไชยสุตจัดและทีมงาน เผยแพร่ผลงานวิจัย  การถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค จากจุดเริ่มต้นของความรู้ สู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบในการทำน้ำหมัก ขั้นตอนการทำ ซึ่งเน้นการควบคุมคุณภาพ และที่สำคัญคือ การทำความเข้าใจด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ ที่ต้องมีการผลิตถูกต้องตามหลักวิชาการ ขณะเดียวกันก็นำเสนอรูปแบบการทำแบบประยุกต์เหมาะสมกับการทำเองในครัวเรือน โดยคงยึดหลักการที่ถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพืชผักพื้นบ้าน โดย ผศ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ เป็นการเผยแพร่ความรู้จากการรวบรวมผักพื้นบ้าน พร้อมภาพประกอบ  ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินมาอย่างต่อเนื่องของคณะเภสัชศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าใจประโยชน์จากผักพื้นบ้าน เพื่อการส่งเสริมการบริโภคตามภูมิปัญญาดั้งเดิม และเป็นทางเลือกสุขภาพในสังคมปัจจุบัน

การบริการให้ข้อมูลความรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ  โดย อ. ดร. ภญ. ภูริดา  เวียนทองและทีมงาน ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน จัดกิจกรรม บริการให้ข้อมูลความรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ  มีแผ่นพับให้ความรู้ รับปรึกษาการใช้ยาของผู้สูงอายุ และประชาชนผู้มาเยี่ยมชมงาน  ทั้งนี้ การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้ยาเกิน ใช้ยาพร่ำเพรื่อ ใช้ยาไม่ถูกต้อง  เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาและส่งผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีการใช้ยาจากปัญหาโรคเรื้อรังและโรคภัยไข้เจ็บ
การเผยแพร่ความรู้และบริการให้ความรู้การบริโภคน้ำมันทอดซ้ำ, Antibiotic Smart Use และการอ่านฉลากยา โดย ผศ. ดร. ภญ. นันทวรรณ  กิติกรรณากรณ์ และทีมงาน ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งปัญหาการใช้น้ำมันทอดซ้ำ การบริโภคอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำในการปรุง เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุขภาพ และเป็นสารก่อมะเร็ง การให้ความรู้กับประชาชนและผู้ประกอบการจึงเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปฏิชีวนะ  พร้อมทั้งแนะนำประชาชนให้ใส่ใจในการอ่านฉลากยาอย่างเข้าใจ
การสาธิตการทำลิปบาล์ม โดย อ. ดร. ภญ. วรรธิดา  ชัยญาณะ และทีมงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์                                                                       เภสัชกรรม ซึ่งเป็นสูตรการทำลิปปาล์มที่ทำได้ง่าย แต่ก็ต้องเข้าใจคุณสมบัติของส่วนประกอบ และมีขั้นตอนการทำอย่างถูกวิธี อันเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริการวิชาการที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมสู่ประชาชน
สำหรับกิจกรรม นำภูมิปัญญาด้านสุขภาพและสมุนไพรสู่ประชาชน จากภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ก็มีการจัด สาธิตการทำน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้จาก รศ.ดร.พาณี ศิริสะอาด มาสู่การเผยแพร่ต่อประชาชน นอกจากนี้ ก็มีการสาธิต  ข้าวยำล้านนา  สูตรของ รศ.นภาพร โออริยกุล  โดยมี  รศ. ภญ. เอื้อพร  ไชยวรรณ และคุณวรรณนรี  เจริญทรัพย์  ทำหน้าที่สาธิตและให้ความรู้  สร้างความน่าสนใจทำให้มีผู้สนใจมาเยี่ยมชมและซักถามความรู้จำนวนมาก
กิจกรรม “รู้เท่าทันน้ำตาล เสริมการเรียนรู้เพื่อสุขภาพ” โดย อ.ดร.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์และคุณสุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรร่วมกับ คุณกนกลักษณ์ เบญจสุวรรณ  ศูนย์วิจัยสมุนไพร  ซึ่งมีนำเสนอ ตัวอย่างการคำนวณน้ำตาลจากฉลากของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในท้องตลาด เปรียบเทียบกับจำนวนช้อนชาที่มีการแนะนำให้บริโภคไม่เกิน 6ช้อนชาต่อวัน ส่วนการเสริมการเรียนรู้เพื่อสุขภาพประกอบด้วย  การให้ความรู้น้ำตรีผลา ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพร 3 ชนิดคือ มะขามป้อม สมอพิเภกและสมอไทย พร้อมให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ทดลองชิมและซักถามความรู้,  การสาธิตการเตรียมว่านหางจระเข้อย่างถูกวิธีเพื่อใช้บรรเทาอาการไฟไหม้น้ำร้อนลวกเบื้องต้น  นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพ พืช สมุนไพร ผักพื้นบ้าน ผ่านการเล่นเกมส์แจกต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์

คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน lanna wellness  และขอขอบคุณประชาชนผู้สนใจเยี่ยมชมบูธ หวังว่า กิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายจะช่วยให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และ มีทางเลือกด้านสุขภาพที่เหมาะสม

 

 
  : บทความโดย :สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : คณะผู้จัดงาน
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก