เปิดโลกเขียวมะกอก
   

คณะเภสัชศาสตร์ มช.รับรางวัลผลงานบุคลากร

ผลงานดีมีรางวัล ยังคงเป็นรูปแบบของการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนทำงานด้วยความภาคภูมิใจและพร้อมจะก้าวไปสู่การสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับรับรางวัลของ ทีม Happy Workplace คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2558  เมื่อ 19-20 พฤศจิกายน 2558
          บุคลากรสายสนับสนุน นับเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญขององค์กร ด้วยศักยภาพของผู้คนทุกตำแหน่ง มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการพัฒนาเพื่อดำเนินงานด้วยรูปแบบหลากหลายที่มีประสิทธิภาพและมีความสุขของบุคลากรสายสนับสนุน ดังเช่น ทีม Happy Workplace ที่มีจัดการความรู้จากการปฏิบัติสู่การนำเสนอต่อเวทีประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ประเทศไทย (ศคภท.) จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล คือ ผลงาน Pharmacy@CMU: Happy workplace: Happy University โดย นางสาวสมพร พวงประทุม ผลงานเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติกระจำปี (Action Plan Process Development) โดย นายสุวัฒน์ งามดี และรางวัลชมเชย เรื่อง การใช้ IT ในการบริหารจัดการครุภัณฑ์  โดย นางสาวจุรีรัตน์ สัญญาลักษณ์

“รางวัลทุกรางวัลถือเป็นความภาคภูมิใจของคนทำงานทุกส่วนที่เราต่างมีความเชื่อมโยงและมุ่งมั่นทำงานด้วยกัน” นางสาวสมพร พวงประทุม หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการ Happy workplace กล่าวด้วยความยินดี “ทีม Happy workplace เป็นทีมงานที่พัฒนามาจากทีมกระบวนกรหัดขับ(เคลื่อน) (Knowledge Facilitator) ซึ่งเป็นคณะทำงานจากตัวแทนจิตอาสา แนวคิดสำคัญของการทำงานคือการยอมรับในบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน ทำงานตามงานที่ตนเองถนัด

และมีรูปแบบการทำงานที่ครอบคลุมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร กิจการการจัดการความรู้ กิจกรรมการสื่อสารองค์กร  และอื่น ๆ ตามที่คณะฯ มอบหมาย  มีเป้าหมายที่ชัด เคารพในสิทธิเสรีภาพของเพื่อร่วมงาน ทำงานเป็นทีม และพร้อมที่จะปรับกระบวนการทำงานเมื่อพบปัญหาอุปสรรค โดยจะช่วยเหลือกันเสมอ โดยใช้เวลาในการทำงานให้กระชับ ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ดำเนินงานด้วยกัน สรุปงานด้วยกัน”
“การสนับสนุนให้เกิดงานโครงการ Happy Workplace ประการสำคัญคือนโยบายและการสนับสนุนของผู้บริหาร รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงเป็นการสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุขจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร สิ่งที่สะท้อนความเป็นทีมงาน คือ การที่ทีมงานได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Happy Workplace ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  การได้รับรางวัลในการเสนอผลงานวิชาการต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นทีมงาน ที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน จนเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ว่าหากนึกถึง Happy Workplace ต้องนึกถึงคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยเสมอ”
การทำงานของทุกคนทุกตำแหน่ง รางวัลอันดับแรก คือรางวัลจากความตั้งใจของตนเอง ที่เราบอกตนเองเสมอว่า การทำงานสามารถสร้างสุขได้ในชีวิตประจำวัน แต่การรวมทีมงาน และสร้างสรรค์พัฒนาด้วยกัน ก็มีความเด่นชัดในบทบาทหน้าที่ ที่ส่งผลต่อหน่วยงาน และแน่นอนว่า เมื่อสถาบันหรือองค์กรทำงานมีผลงานดี ทำงานมีประสิทธิภาพ ย่อมมีส่งผลถึงมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม จึงขอส่งความเชื่อมั่นและกำลังใจให้กับทุกคน

    

 
  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย วิทยากร: สมพร พวงประทุม
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก