เปิดโลกเขียวมะกอก
   

วิชาการทันสมัย ทั้งวิจัยทั้งพัฒนา กับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแล้วในการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร“วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Master of Science Program in Cosmetic Science)” ด้วยแนวคิด วิชาการที่ทันสมัยในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ด้วยหลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ บวกกับต้นทุนทางวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์และความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร  ซึ่งเน้นหลักสูตรการพัฒนาด้านวิชาการทันสมัยที่หลากหลายและนวต กรรม เพื่อตอบโจทย์แนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดเครื่องสำอางที่เป็นสากล  
          รศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กล่าวว่า หลักเหตุผลห้าประการสำคัญของหลักสูตรคือ ประการแรกคือ จากนโยบายของประเทศไทยที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ในทุกด้าน รวมถึงการศึกษาและการวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยแบบมุ่งเป้าที่สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในภาคธุรกิจ ยกระดับวิชาการ และเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาชีพ ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในระดับปริญญาโทจึงเป็นทิศทางที่มีความชัดเจน และมีการเรียนการสอนในกระบวนวิชาการบริหารธุรกิจเครื่องสำอาง   ประการที่สองคือ แนวโน้มของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่มุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมาจากธรรมชาติ ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันการศึกษา ที่คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้สมุนไพรทั้งการเชื่อมโยงกับภูมิปํญญาชุมชนและการต่อยอดทางวิชาการที่ทันสมัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสูตร เช่นกระบวนวิชา เครื่องสำอางจากธรรมชาติ}   การแพทย์ทางเลือกเพื่อความงาม,  สีธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอาง   สุคนธบำบัดและผลิตภัณฑ์สปา  เป็นต้น

ประการต่อมาคือต้นทุนทางวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีศักยภาพและมีความพร้อม ความทันสมัย ก้าวทันวิชาการใหม่ๆ ในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  เช่น กระบวนวิชา เทคโนโลยีชีวภาพทางเครื่องสำอางและเวชสำอาง   และระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประการที่สี่ คือ การเปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อยกระดับด้านวิชาการและวิชาชีพ คือเป็นผู้ที่คุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มวิทยาศาสตร์ และผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพการผลิตเครื่องสำอาง  ที่พร้อมจะก้าวสู่อุตสาหกรรมเครื่องสำอางอย่างมีศักยภาพ  เช่น กระบวนวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางการควบคุมคุณภาพ  การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การขึ้นทะเบียน และการประกันคุณภาพเครื่องสำอาง     
และประการที่สุดท้าย คือ เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีความทันสมัย มีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้เสริมที่หลากหลาย  และพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ศึกษาตามความสนใจของตนเองเป็นพื้นฐาน เช่น กระบวนวิชา ระบบนำส่งเครื่องสำอาง  องค์ประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง   และนักศึกษาสามารถเลือกสรรหัวข้อที่สนใจในการทำวิจัย หรือการค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้ นอกจากหลักสูตรการศึกษาแล้ว นักศึกษายังมีโอกาสที่จะรับความรู้การเพิ่มเติมจากคณาจารย์และการดูงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจในระดับสากลและสามารถแข่งขันทางธุรกิจเครื่องสำอาง  อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปยกระดับทางวิชาการ ในการวิจัย หรือ การเรียนการสอนต่อไป
“การตัดสินใจมาสมัครเข้ารับการศึกษา จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้  ตนเองมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง จากการเรียนที่ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และความเอาใจใส่ จากคณาจารย์เป็นอย่างดี   และโดยเฉพาะหลักสูตรที่ครอบคลุม ทำให้มีความรู้รอบด้าน ทันสมัย  และมีโอกาสได้พัฒนาทั้งด้านวิชาการ และจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานด้านเคริองสำอางในอนาคต” ภญ. วรพรรณ ภู่มณี กล่าว 


ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษา โดยรอบแรก เราเปิดสมัคร ภายใน  22 มกราคม 2559 สำหรับการสมัครแบบออนไลน์ และ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 สำหรับการสมัครแบบยื่นด้วยตัวเองที่บัณฑิตวิทยาลัย  หากท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  053-944356, 0818811801  รศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ  หรือคุณกรรณิการ์  พงศ์นฤมิตร   053-944380 อีเมล์ k.pongnaruemit@gmail.com   หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th
 
  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก