เปิดโลกเขียวมะกอก
   

รำลึกครบรอบก่อตั้ง สู่ความหวังพัฒนาต่อเนื่อง

“ความสำเร็จมาจากการสนับสนุนการดำเนิน” นี่คือ ภาพสะท้อนของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างเข้มแข็ง โดย รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้กล่าวถึง ขอบคุณทุกภาคส่วนในการสนับสนุน และให้ความร่วมมือเนื่องในโอกาส ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 52 ปี
พันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ การวิจัย แลการบริการวิชาการ โดยความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการ ชุมชน และการหนุนช่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะศิษย์เก่า ทำให้การดำเนินงาน ของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สามารถพัฒนาความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพและทันสมัย  ในขณะเดียวกัน ก็ให้ความสำคัญกับ พื้นฐานด้านสุขภาพของคนไทยและท้องถิ่นภาคเหนือที่มีจุดเด่นด้านสมุนไพร  ซึ่งในปัจจุบัน ภายใต้การบริหาร โดย รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์และทีมบริหาร สามารถผลักดัน ผลผลิตจากงานวิจัย นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กว้างขวางและครอบคลุมเพื่อให้สามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมและวิชาการ

รางวัลวิชาการดีเด่น ได้แก่


รางวัลบุคลากรสนับสนุนดีเด่น ได้แก่โอกาสครบรอบ 52 ปี จึงเป็นการย้อนอดีตเพื่อขอบคุณ และทบทวนบทเรียนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆกับการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณาจารย์ และบุคลากร โดยในปีนี้ มีการมอบรางวัล บุคลากรดีเด่น และรางวัลHall of Fame ประจำปี 2558 ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อทุกท่าน ทุกผลงานค่ะ

รางวัล Hall of Fame (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557)
สำหรับรางวัล Hall of Fame  ที่มีการพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่มี Impact Factor สูงสุด คือ รางวัลผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์รวมสูงสุด (คำนวณจากค่า H-Index)  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รศ.ดร.ภญ.ศิริพร  โอโกโนกิ รองชนะเลิศ ได้แก่ ผศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน์  อัมพะเศวต   รางวัลชนะเลิศกลุ่มภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ได้แก่ รศ.ดร.ภญ.อัญชลี   เพิ่มสุวรรณ รางวัลชนะเลิศ กลุ่มภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ได้แก่ รศ.ดร.ภญ.ศิริพร  โอโกโนกิ และรางวัลชนะเลิศ กลุ่มอายุงานมากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี หรือ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ได้แก่ ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์  ไชยสุต และรางวัลชนะเลิศ กลุ่ม อายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี และไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ อ.ดร.ภญ.วรรธิดา  ชัยญาณะ


ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี้
  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์ และ สมพร พวงประทุม
  : ภาพประกอบโดย: สิทธา สุภาวจิต
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก