เปิดโลกเขียวมะกอก
   

คุ้มครองผู้บริโภคด้วยธรรมะ

เมื่อเรานึกถึงการคุ้มครองผู้บริโภค เรามักนึกถึง สิทธิและ กฎหมาย ซึ่งในรูปธรรม เราก็เห็นการตรวจ การแจ้งร้องเรียน การเตือนภัย การให้ความรู้ และ การโกหก หลอกลวง พร้อมๆกับแข่งขันกับกลไกการตลาด ที่มีรายได้มหาศาลเป็นเดิมพัน กับ สุขภาพ หรือสิทธิอันพึงควรของคน
          ได้ผลมากบ้างน้อยบ้าง ในกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ก็ต้องยืนยันและยืนหยัด เพื่อคุณภาพชีวิตและสิทธิในการดำรงอยู่อย่างเหมาะสม เพียงแต่ เราติดกระแสการคุ้มครองผู้บริโภคเช่นนี้ จนลืมไปว่า รากฐานสำคัญของ การคุ้มครองผู้บริโภค ที่เหมือนเป็นเข็มทิศ คือ คำสอนของศาสนา คือ
           มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ความพอดี พอควร พอเหมาะ อันเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการที่จะให้บรรลุถึงจุดหมาย ซึ่งในกระบวนการถึงความพอดี นี้ จะดำเนินไปได้ ด้วยอาศัยมรรคแปด  เราลองมาดูตัวอย่างข้อปฎิบัติของ “สัมมาทิฏฐิ” “สัมมาสติ” ที่เป็นเหตุผล เกี่ยวกับความเชื่อ ความเห็นด้วย ความรู้   เมื่อพบการโฆษณาหลอกลวง หรือการนำข้อมูลลักษณะความจริงความเท็จมาปะปน เพื่อประโยชน์ทางการค้า หากเรามีธรรมะปฏิบัติ ก็จะช่วยรั้งสติเรา ให้ใฝ่หาความรู้รอบคอบก่อนเชื่อ
           อริยสัจ 4  คือมีความจริงอยู่ 4 ประการคือ การมีอยู่ของทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และ หนทางไปสู่ความดับทุกข์ มีความหมายครอบคลุม ปัญหาแห่งชีวิต แต่หากเราลองมาเทียบเคียงกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา  เพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภค เราก็จะค่อยหาหนทางคลี่คลายหลายเรื่องให้เราได้สติ มีทางออกที่เหมาะสม


          โยนิโสมนสิการ หมายถึง การทำในใจ การคิดพิจารณาอย่างละเอียด ถี่ถ้วนและลึกซึ้ง หรือการคิดที่ถูกวิธี มีระเบียบ มีเหตุผล และสร้างสรรค์ และคิดให้เกิดการกระทำที่เป็นกุศล ด้วยวิธีคิดเช่นนี้ จะให้สามารถแยกแยะ และวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
        หลักธรรมสำคัญดังกล่าว หากอยู่ในตัวเรา คือหลักของการสร้างระบบคุ้มครองตนเอง มาจากตนเอง ซึ่งต่างกับระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่เรามักจะต้องพึ่งพากฎหมาย หรือหน่วยงานต่างๆ มาบอกหรือมาเตือนเราเป็นหลัก บางทีทันการณ์ บางทีไม่ทัน และต้องไล่ให้ทัน กับปัญหาตลอดเวลา แต่ถ้าเรานำหลักธรรมเป็นอาวุธคุ้มกันตนเอง อย่างน้อยระบบคิด ระบบจัดการ เริ่มจากตัวเราก่อนจึงจะทำให้เราเข้มแข็ง และวิถีของตนเองอย่างเหมาะสมกับโลกสมัยใหม่
การคุ้มครองผู้บริโภค ต้องอาศัยทั้งปัจจัยภายนอก ที่เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิ  การรู้เท่าทันสื่อ และปัจจัยทางสังคม   กับทั้งปัจจัยภายในของเรา คือจุดยืนของเรา ที่มีหลักธรรม ช่วยสร้างระบบคิด พฤติกรรมของเรา ก็น่าจะเป็นทางออกเพื่อคุณภาพชีวิตของเราอย่างเหมาะสม และมีความสุข


  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : www.vcharkarn.com-www.slideshare.net
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก