เปิดโลกเขียวมะกอก
   

เรียนรู้หลักธรรม วันวิสาขบูชา

ท่ามกลางกระแสของโลกยุคดิจิตัล การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นในทุกด้าน ทำให้เกิดความกังวลต่อปัญหาที่เกิดขึ้น กฎหมายและมาตรการต่างๆ จึง มีการพัฒนาและดำเนินการ เพื่อให้สามารถกำกับดูแล และป้องกันปัญหา และหลักการหนึ่งที่มีความพยายามจะนำมาฟื้นฟูยึดเหนี่ยว คือศาสนา อันเป็นหลักธรรมสำคัญ ที่เป็นพื้นฐานของสังคมทุกยุค
ดังนั้นในโอกาสวันวิสาขบูชา จึงเป็นโอกาสดีงาม ที่เราจะได้เรียนรู้หลักธรรม เพื่อนำมาเป็นเข็มทิศนำทางในการดำเนินชีวิตพัฒนาตนเองทั้งกาย ใจ และอยู่กับสังคมได้อย่างเข้มแข็ง  รู้เท่าทัน และมีความสุข
วิสาขบูชา มีความหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก " วิสาขปุรณมีบูชา " แปลว่า " การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ "  เป็นวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญเดือนหก คือวันที่ พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน จึงเป็นวันที่พวกเราชาวพุทธจะได้น้อมรำลึก ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
ห ลั ก ธ ร ร ม สำ คั ญ ของวันวิสาขบูชา คือ
๑. ค ว า ม ก ตั ญ ญู  
พระพุทธเจ้าทรงเป็นบุพการรีในฐานะที่ทรงสถาปนาพระพุทธศาสนา และทรงสอนทางพ้นทุกข์ให้แก่เวไนยสัตว์ พุทธศาสนิกชน รู้พระคุณอันนี้จึงตอบแทนด้วยอามิสบูชา ปฎิบัติบูชา การทำนุ บำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา และประพฤติปฎิบัติธรรม เพื่อดำรงอายุพระพุทธศาสนาสืบไป

ในครอบครัวและสังคม กตัญญูคือตระหนักรู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นทำไว้ด้วยความดี   เป็นคุณธรรมคู่กับความกตเวที ตัวอย่างคือ  บิดามารดา มีอุปการคุณแก่ลูก ในฐานะผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูจนเติบโต ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน  ลูกเมื่อรู้อุปการะคุณที่บิดามารดาทำไว้ ย่อมตอบแทนด้วยการประพฤติตัวดี สร้างชื่อเสียงให้ แก่วงศ์ตระกูล เลี้ยงดูท่าน และเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน    ครูอาจารย์มีอุปการคุณแก่ศิษย์ ในฐานะเป็นผู้ประสาทความรู้ให้ ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดี สอนศิลปวิทยา ศิษย์เมื่อรู้อุปการคุณที่ครูอาจารย์ทำไว้ ย่อมตอบแทนด้วยการตั้งใจเรียน ให้เกียรติ และให้ความเคารพ อันความกตัญญูและความกตเวที ถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดี ส่งผลให้ครอบครัว และสังคมมีความสุข  หลักธรรมนี้ สามารถนำไปใช้ในองค์กร หน่วยงาน และในชุมชน
๒. อ ริ ย สั จ ๔ 
คือ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ คือ  

  • ทุกข์ ได้แก่ปัญหาของชีวิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ทราบว่ามนุษย์ทุกคนมีทุกข์ทั้งทุกข์ขั้นพื้นฐาน และทุกข์เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
  • สมุทัย คือ เหตุแห่งปัญหาพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ทราบว่า ทุกข์ทั้งหมดซึ่งเป็นปัญหา ของชีวิตล้วนมีเหตุให้เกิดเหตุนั้น คือ ตัณหา
  •  นิโรธ คือ การแก้ปัญหาได้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ทราบว่า ทุกข์คือปัญหาของชีวิต ทั้งหมดที่สามารถแก้ไข ด้วยมัชฌิมาปฎิปทา คือ (๑) สัมมาทิฏิฐิ  (๒) สัมมาสังกัปปะ (๓) สัมมาวาจา (๔) สัมมากัมมันตะ (๕) สัมมาอาชีวะ (๖) สัมมาวายามะ (๗)   สัมมาสติ และ(๘) สัมมาสมาธิ
  •  มรรค การปฏิบัติเพื่อจำกัดทุกข์ เพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา เพื่อบรรลุเป้าหมายการแก้ปัญหาที่ต้องการ

๓. ค ว า ม ไ ม่ ป ร ะ ม า ท
ความไม่ประมาทคือ การมีสติเสมอทั้ง ขณะทำขณะพูด และขณะคิด สติคือการระลึกได้ การระลึกรู้ทันการเคลื่อนไหว ของอริยาบท ๔ ระลึกรู้ทัน ในขณะพูดคิด และขณะทำงาน  เราจึงควรเป็นฝึกฝนการมีสติระลึกรู้อยู่ทุกขณะ
ขอเชิญชวนชาวพุทธ ศึกษาธรรมะ ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศาสนา ทำบุญ ฟังธรรม และทำความดี ในวันวิสาขบูชา ด้วยจิตใจผ่องแผ้ว

แหล่งข้อมูล  http://www.dhammathai.org/day/visaka.php

 


  : เรียบเรียงโดย สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : http://v1.makewebeasy.com/mwenew/index.php?page=show&id=1197
                      http://www.ac-tennis.com/?p=11852
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก