เปิดโลกเขียวมะกอก
   

ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค

แต่เดิมเด็กเยาวชน มีการรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ หรือปู่ย่าตายาย งดสูบบุหรี่ แต่ปัจจุบัน เรากลับหันมาเพิ่มการเรียกร้องลูกหลานเยาวชนของเรา อย่าริสูบบุหรี่ และ งดสูบบุหรี่เถอะลูกหลาน ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2557 พบว่า เยาวชนอายุ 15 - 18 ปี สูบบุหรี่ 358,898 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และ อายุ19 - 24 ปี สูบมากถึง 1,059,839 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพราะผู้ขายบุหรี่ มีเป้าหมายเพื่อการขายบุหรี่ให้กลุ่มเยาวชน

วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี คือวันที่พวกเราควรหันมาร่วมมือกัน เพื่อป้องกันปัญหาจากการสูบบุหรี่ ทั้งการรณรงค์ การเรียกร้องให้งดสูบบุหรี่  การติดตามกฎหมายที่ควบคุมปัญหาจากบุหรี่ และ การรวมกันป้องกันปัญหาจากบุหรี่ทั้งในครอบครัวเราและสังคมของเรา ซึ่ง ซึ่งปัญหาการสูบบุหรี่ส่งผลให้ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากบุหรี่ ปีละกว่า 6 ล้านคน ประชากรไทยเสียชีวิตกว่าปีละ 50,000 คน และประมาณการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 75,000 ล้านบาทต่อปี
คำขวัญโดยกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายในปีนี้คือ “ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค” ทำไมจึงเป็นคำขวัญนี้ ก็เพราะเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ว่าด้วยการเตือนพิษยาสูบ แนะนำให้ประเทศต่างๆใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ และการห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายบุหรี่ ซึ่งแต่เดิม บริษัทได้ใช้พื้นที่ของซองบุหรี่ทำการโฆษณาด้วยข้อความและภาพต่างๆ ดังนั้น การเสนอซองบุหรี่แบบเรียบคือ การกำหนดให้ซองบุหรี่เป็นพื้นที่ของคำเตือนนั่นเอง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า ลักษณะสำคัญของซองบุหรี่แบบเรียบ คือ ห้ามพิมพ์โลโก้ เครื่องหมายการค้า สีสันสวยงาม ข้อความที่ส่งเสริมการขายบนตัวซองบุหรี่ ให้พิมพ์ได้เพียงภาพคำเตือนพิษภัย และยี่ห้อบุหรี่หรือรุ่นบุหรี่เป็นตัวอักษร ตามขนาดที่กำหนด ลงบนสีพื้นที่ตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น

ดังนั้น การประกาศคำขวัญ “ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค” จึงเป็นต่อสู้ทางพื้นที่สื่อ เป็นการต่อสู้ทางกฎหมาย และเป็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่อีกด้านหนึ่งที่สำคัญมาก ซึ่งในประเทศไทยเรา มีการเสนอกฎหมายเป็นประกาศมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบซึ่งกฎหมายนี้ก็ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ดังนั้นจึงอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
บุหรี่เป็นภัยต่อสุขภาพ เรื่องนี้เป็นความจริงแท้แน่นอน เพราะบุหรี่มีสารอันตรายที่เกิดขึ้นคือ สารเคมีจากการเผาไหม้ของบุหรี่ซึ่งเผาไหม้ในอุณหภูมิสูงมาก  ทำให้เกิดสารพิษจากควันบุหรี่ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ควันบุหรี่ที่สูดเข้าร่างกายผู้สูบโดยตรง และควันบุหรี่ที่ลอยอยู่ในอากาศ ทำให้เกิดการสูบบุหรี่มือสองสำหรับคนรอบข้าง ในบุหรี่ 1 มวน ประกอบด้วย ใบยาสูบ กระดาษที่ใช้มวน และสารเคมีหลายร้อยชนิด และมีสารถึง 43 ชนิด ที่เป็นสารก่อมะเร็ง เช่น  นิโคติน ทาร์หรือน้ำมันดิน คาร์บอนไดซัลไฟด์ (carbon disulfide) คาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide) ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (hydrogen cyanide) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (nitrogen dioxide) ไนโตรเจนออกไซด์ (nitrogen oxide) แอมโมเนีย (ammonia) ไซยาไนด์ (cyanide) เบนซีน (benzene) ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) แอสเบสทอส (asbestos) เบนซิดีน (benzidine) แคดเมียม (cadmium) สารตะกั่ว (lead) สารปรอท (mercury) ฟีนอล (phenol) เป็นต้น
บุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคโรคมะเร็งปอด และมะเร็งในส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น กล่องเสียง ลำคอ หลอดอาหาร และกระเพาะปัสสาวะ  โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง  โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดลม อักเสบเรื้อรัง  ทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม
ผลกระทบจากบุหรี่ ยังส่งผลต่อ โรคประจำตัวส่วนบุคคล เช่น โรคหอบหืด หรือโรคประจำตัวอื่นๆ นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เช่น ค่าใช้จ่าย บุคลิกภาพ อารมณ์และจิตใจ รวมทั้งความสูญเสียที่ไม่สามารถจะคำนวณได้หากมีปัญหาจากโรคที่เกิดจากบุหรี่ ทั้งปัญหาค่าใช้จ่ายในการรักษา ภาระในการรักษา ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย คุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ที่ป่วย หรือเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่และส่งผลต่อผู้คนรอบข้างที่อาจได้รับผลพิษจากควันบุหรี่ และหากมีผู้ป่วยเรื้อรังในบ้าน การมีผู้สูบบุหรี่ในบ้าน อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในครอบครัวของเรา
อย่างไรก็ตามแม้จะมีกฎหมาย หรือการรณรงค์กันอย่างเข้มข้น แต่บริษัทบุหรี่ก็มีกลยุทธ์การขายในทุกรูปแบบเพื่อนำไปสู่ริสูบบุหรี่และถึงขั้นติดบุหรี่ ซึ่งก็หมายถึงผลกำไร ดังนั้น นอกจากเราจะช่วยกันรณรงค์แล้ว เราควรส่งเสริมการรู้เท่าทันการโฆษณาบุหรี่ รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของบริษัทบุหรี่ เพื่อป้องกันลูกหลานของเรา จากพิษภัยของบุหรี่
อ้างอิง
http://kanchanapisek.or.th/
http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9590000053335
http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=83196
http://news.thaipbs.or.th/content/252610


  : เรียบเรียงโดย สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : http://frynn.com/
                       http://www.thaihealth.or.th/
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก