เปิดโลกเขียวมะกอก
   

ขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รศ. เภสัชกรหญิงวรรณดี แต้โสตถิกุล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๔๕ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเวลาของความสำเร็จการศึกษาเป็นความปลื้มปิติยินดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตและผู้ปกครอง รวมทั้งญาติมิตรเพื่อนพี่น้อง เป็นวันแห่งความสุข เป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งของชีวิต ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น ๖,๔๙๙ คน

รศ.ภญ.วรรณดี แต่โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ แสดงความยินดีต่อบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ว่า “ขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน และขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ทุกท่าน คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์มีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นลูกศิษย์ของเราสำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554 นี้

โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตบัณฑิตมาแล้วถึง 42 รุ่น จำนวนกว่า 3,500 คน ซึ่งในปีนี้ คณะเภสัชศาสตร์มีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 228 คน ประกอบด้วย ปริญญาเอก จำนวน 6 คน ปริญญาโท จำนวน 17 คน และปริญญาตรี จำนวน 205 คน

ด้วยวิสัยทัศน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า “ คณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำ บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม ผู้นำทางวิชาการและงานวิจัย ก้าวไกลในระดับสากลด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” จึงสามารถสร้างเภสัชศาสตรบัณฑิตด้วยมิติของเภสัชเพื่อสังคมและสุขภาพ

โดยคณะเภสัชศาสตร์ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามพันธกิจ จัดการศึกษา ให้บัณฑิตมีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐาน สากล ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการวิจัยหลากหลายทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุนเผยแพร่ความรู้ด้านด้านเภสัชศาสตร์แก่สังคม สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านสุขภาพ สังคม และท้องถิ่น

นอกจากนี้คณะเภสัชศาสตร์ ยังมุ่งเน้นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สนับสนุนการพึ่งตนเอง และการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีจุดเด่นด้านสุขภาพ สมุนไพร อาหารท้องถิ่น รวมทั้งกระบวนการชุมชนที่เป็นวิถีธรรมชาติที่เป็นสุข จึงได้สนับสนุนกลไกการศึกษาเรียนรู้ชุมชน ทั้งรูปแบบการวิจัย การทำงานชุมชนด้านเภสัชกรรมในทุกระดับ และการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน และขณะเดียวกันก็มีทิศทางชัดเจนในการพัฒนาการศึกษาวิจัย รวมทั้งการสร้างสรรนวัตกรรมสุขภาพในระดับสากล โดยมีเครือข่ายวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบัณฑิตเภสัชศาสตร์ เกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง เครือข่าย หน่วยงานต่างๆ สื่อมวลชน ชุมชนท้องถิ่น และโรงเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

รศ.ภญ.วรรณดี แต่โสตถิกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า “คณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บัณฑิตของเรา จะเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่น พากเพียร พยายามเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการใช้ความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม ดำรงตนด้วยความไม่ประมาท มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ”

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อันมี พระธาตุดอยสุเทพ พระครูบาศรีวิชัยที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ปกครอง และบัณฑิตทุกคนมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จในชีวิต อาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ยินดีเป็นที่ปรึกษา เป็นกำลังใจ พร้อมให้ความสนับสนุนลูกศิษย์ตลอดไป” รศ.ภญ.วรรณดี แต่โสตถิกุล กล่าวอวยพรให้บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารการรับพระราชทานปริญญา ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรเภสัชศาสตร์ และข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ ยา เครื่องสำอาง สมุนไพร งานวิจัย และเรื่องน่าสนใจต่างๆ ได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th หรือหากมีข้อสงสัย อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องใด ก็กรุณาติดต่อสอบมาได้ที่หน่วยงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ หรือติดต่อมาที่ pharpost@gmail.com


  : บทความ : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบ: สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์ และสิทธา สภาวจิต
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก