เปิดโลกเขียวมะกอก
   

คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ มุ่งพัฒนาเภสัชกรรรมเพื่อสังคม


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นสู่การพัฒนาในฐานะสถาบันการศึกษาในระบบสุขภาพทั้งการวิจัย การบริการสาธารณะ การสร้างเสริมบัณฑิตจิตอาสา และสืบทอดเจตนารมย์การก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งครบรอบ ๓๙ ปี ในวันที่ ๓๑ มีนาคม

โดย ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเปิดป้ายคณะผู้ก่อตั้ง และให้เกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมกับผู้บริหาร จากคณะฯและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติร่วมงานและแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร์

ในโอกาสนี้ ศ.ดร.ภญ.สสี ปันยารชุน ผู้ก่อตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บอกเล่าความเป็นมา พร้อมยกย่องคณะผู้ก่อตั้ง คือ.ศ.ดร. Egil Ramstad และ ศ.พิเศษ ดร.ประดิษฐ์ หุตางกูร โดยกล่าวว่า “หากจะรำลึกถึงคณะเภสัชศาสตร์ ขอให้รำลึกถึงพวกเราสามคน โดยเฉพาะ ศ.ดร. Egil Ramstad และ ศ.พิเศษ ดร.ประดิษฐ์ หุตางกูร รวมทั้ง ดร.บุญสม มาร์ติน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในสมัยก่อตั้ง


ขณะเดียวกันก็ขอให้รำลึกถึงคณบดี ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาทุกยุคทุกรุ่นที่ผ่านมา ต่างมานะพยายามและร่วมใจกันพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ดังนั้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้คณะเภสัชศาสตร์ดำรงสืบไป ด้วยความเจริญรุ่งเรือง”

พร้อมกันนี้ รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้มอบโล่ห์เกียรติคุณให้กับบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ คือ รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาดและ อ.ภญ.นราวดี เนียมหุ่น ซึ่ง รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด มีผลงานในการพัฒนางานวิจัยด้านภูมิปัญญาเพื่อสุขภาพในการใช้สมุนไพร พืชผักท้องถิ่น การอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา การปริวรรตตำรายาพื้นบ้านล้านนา โดยมุ่งมั่นพัฒนาและดำเนินงานทั้งในการศึกษาวิจัย การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนายาสมุนไพรอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรให้อยู่ในรูปแบบเภสัชภัณฑ์จากการต่อยอดภูมิปํญญาท้องถิ่นมาสู่กระบวนการศึกษาวิจัยด้านเภสัชศาสตร์

ส่วน อ.ภญ.นราวดี เนียมหุ่น มีผลงานเด่น ทางด้านการบริบาลเภสัชกรรมในการพัฒนางานวิจัยที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง การวิจัยโรคติดเชื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการดื้อยา รวมทั้งการพัฒนาระบบการทำงานร่วมกับหน่วยพยาบาลระดับชุมชน ในการออกเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยสูงอายุในชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการรักษา นอกจากนี้ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ยังได้มอบโล่ห์เกียรติคุณให้กับบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน คือ นายสมศักดิ์ ไอถิน ที่มีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มศักยภาพ โดยเล็งเห็นประโยชน์ของคณะเภสัชศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสำคัญ

การดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ นับแต่การก่อตั้งมาถึงปัจจุบัน ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย คณะต่างๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์เครือข่ายวิชาชีพ องค์กรชุมชน และสื่อมวลชน รวมทั้งเครือข่ายวิชาการในต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังอย่างยิ่งในการพัฒนาความร่วมมือต่อไป

 
ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ยังมุ่งเน้นการบริการด้านวิชาการ เพื่อสาธารณะและชุมชน ในการให้คำปรึกษา และการกระจายความรู้ ทั้งด้านเภสัชกรรมเกี่ยวกับการใช้ยา เครื่องสำอาง อาหารเสริมสุขภาพ และด้านสมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ซึ่งผู้สนใจ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th หรือ ติดต่อมาที่ e-mail: pharpost@gmail.com ส่วนการโทรศัพท์หากปรึกษาด้านยา โทร 053-944333 ,053-944374 ด้านสมุนไพร โทร.053-944356 นอกจากนี้ ยังมีบทความจากคณะเภสัชศาสตร์ ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ทุกวันอังคาร หน้า 7 คอลัมภ์คุยกับเภสัชกร และทุกวันพุธหน้า 5 คอลัมน์ภูมิปัญญาเพื่อสุขภาพ

ประมวลภาพ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/gallery/index.php?list=51

  : บทความ : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบ: หน่วยโสตทัศนศึกษา
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก