เปิดโลกเขียวมะกอก
   

นักศึกษาเภสัช เชียงใหม่รับรางวัลการประกวด “ร้านยาในฝัน”


ผลงานเด่นของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ล่าสุด กวาดรางวัล “ร้านยาในฝัน”ในโครงการประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นใหม่ถึงความสำคัญของงานเภสัชกรชุมชน ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ผลการประกวดปรากฎว่าทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ 3 โครงการ คือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โครงการ “ล้านนาฟาร์มาซี” ผลงานของ นศ.ภ.กัลชนิกา ยศยิ่ง, นศ.ภ.จุฑามาศ สุธรรม, นศ.ภ.ชวพันธุ์ แก้วมา และนศ.ภ.นลินรัตน์ แก่นเวียงรัตน์

โดยผลงาน รางวัลชนะเลิศ คือ โครงการ “ ล้านนาฟาร์มาซี ” มีสโลแกนว่า “ เภสัชกรเมล็ดพันธุ์ใหม่ ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ” เสนอแนวคิดการออกแบบร้านเป็นสไตล์โมเดิร์นประยุกต์ของความเป็นล้านนากับความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีในการบริหารและบริการ สร้างภาพลักษณ์ของร้านยาให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวก มีความรู้สึกเป็นกันเอง และเข้าถึงข้อมูลด้านยา โดยมีเภสัชกรประจำร้านพร้อมให้คำปรึกษาตลอดเวลา


ส่วนแนวคิดในการตั้งราคายานั้นทีมนักศึกษาได้เสนอว่า “ การทำธุรกิจต้องมีจรรยาบรรณ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการทำมาหากินบนความเจ็บป่วยของผู้อื่น นอกจากร้านต้องอยู่รอด ลูกค้าต้องอยู่ได้ กำไรอาจไม่อยู่ในรูปของตัวเงินเสมอไป แต่อาจอยู่ในรูปของนามธรรม คือได้รับบุญจากที่ทำให้ผู้อื่นพ้นจากความเจ็บไข้ ” ดังนั้นการดำเนินงานของร้านยาจึงให้สิ่งทดแทนอื่นนอกจากยาด้วย เช่น การบริการที่มีคุณภาพ การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรอย่างเอาใจใส่

ซึ่งแนวคิดของโครงการ “ล้านนาฟาร์มาซี” ได้วางแนวทางการบริบาลเภสัชกรรม คือ (1)การให้คำปรึกษาเรื่องยา โดยเสนอแนวคิดเภสัชกรประจำร้าน 4 คนเพื่อผลัดเปลี่ยนเวลาทำงาน ซึ่งจะทำให้สามารถมีเภสัชกรประจำร้านตลอดเวลา (2) การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (3) การบริการตรวจวัดความดันโลหิต วัดมวลกระดูก วัดปริมาณไขมันในร่างกาย (4)มีโครงการเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ และให้คำปรึกษาในการเลิกเหล้าหรือยาเสพติด (5) การจัดมุมสาระน่ารู้ด้านสุขภาพไว้บริการ ซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้ง่ายขึ้นและ (6)การบริการจัดส่งเอกสารความรู้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โครงการ “สุขภาพดีฟาร์มาซี” ผลงานของ นศ.ภ. ทิพย์วารี ปวนสุรินทร์ , นศ.ภ. จิรีรัตน์ ยอดคีรี และ นศ.ภ. นริศรา อุ่นนันกาศ ซึ่งได้เสนอแนวคิดสำคัญว่า “ร้านยาคุณภาพ บริการด้วยใจ ราคายุติธรรม เพื่อชุมชนสุขภาพดี” โดยการนำแนวคิด ตั้งชื่อร้านให้สื่อความหมายถึงวัตถุประสงค์ร้านยา ที่เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเข้าตามเกณฑ์มาตรฐานร้านยาคุณภาพ มีการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม มีความใกล้ชิดและ เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพให้กับชุมชน

ร้านถูกออกแบบให้มีความสว่าง สะอาด เพื่อทำให้ ร้านยามีมาตรฐานตามเกณฑ์ร้านยาคุณภาพ การตกแต่งมีสีออกโทนสีเขียวน้ำทะเล เพื่อให้ดูมีความสบายตา มีการจัดยาตามระบบเภสัชวิทยา มีส่วนของฉากกั้นสำหรับการให้คำปรึกษาผู้ป่วย

บทบาทการบริบาลทางเภสัชกรรมจะเน้น การจ่ายยาตามความเหมาะสม มีความสมเหตุสมผลต่อผู้ป่วย ประกอบกับการให้คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะ อีกทั้งยังมอบเอกสารความรู้ให้กับผู้ป่วยนำกลับไปเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอีกด้วย ภายในร้านมีการทำ Patient profile รวมทั้งออกบัตรแพ้ยา เพื่อเป็นข้อมูลการติดตามปัญหาการใช้ยา มีบริการเภสัชสนเทศ รวมทั้งมีการรณรงค์โครงการร้านยาคุณภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยเห็นความสำคัญของการใช้บริการที่ร้านยาที่มีเภสัชกรประจำตลอดเวลา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คือ โครงการ “จักรคำชุมชนเภสัช” ผลงานของทีม นศ.ภ. ชัยมงคล ชายน้อย, นศ.ภ. ณัฐณรงค์ ปินตาเปี้ย และ นศ.ภ. ณัฐพงศ์ วงค์รินทร์ เป็นแนวคิดของโครงการร้านยามาตรฐานที่อยู่หน้าโรงเรียนในชุมชน ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ขายยาแล้ว ยังสามารถที่จะพัฒนา

ศักยภาพของร้านให้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพด่านแรกของประชาชน ในการที่ให้การดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยๆ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ และอาจรวมไปถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และมีเภสัชกรคอยปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลาทำการ ย่อมยังประโยชน์แก่การมีสุขภาพดีของชุมชนอย่างแน่นอน

ส่วนการตั้งชื่อที่มีคำว่า“ชุมชน”ด้วย เป็นการแสดงเจตจำนงของร้านในการที่จะเน้นการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ประชาชนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับพันธกิจของร้านที่ว่า “ร้านยาที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม พร้อมที่จะให้การดูแลการใช้ยาที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยเน้นการบริบาลเภสัชกรรมมากกว่าผลกำไร เพื่อดำรงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดีของผู้คนในชุมชน รักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน” มีเภสัชกรคอยให้การบริการตลอดเวลาทำการ เน้นการให้บริบาล ไม่เน้นการขายยา สินค้าที่ขายภายในร้านจะขายด้วยราคายุติธรรม มีการเชื่อมโยงกับร้านยาที่อยู่ภายในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายร้านยาในการร่วมมือกันดูแลสุขภาพให้กับชุมชน และเนื่องจากร้านยาตั้งอยู่หน้าโรงเรียน ร้านยาจึงจะทำการตอบแทนสังคม ด้วยการประสานกับโรงเรียนในการที่จะเป็นผู้ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาและแนวทางการใช้ยาที่ถูกต้องให้กับนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน

การได้รับรางวัลครั้งนี้ นศ.ภ.นลินรัตน์ แก่นเวียงรัตน์ ได้กล่าวแทนเพื่อนๆว่า “ทุกคนมีความรู้สึกภูมิใจ ดีใจค่ะ อย่างแรกเลยการที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมเภสัชกรรมชุมชนก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วค่ะ และรู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้ารอบถึง 3 ทีม ซึ่งการทำงานชิ้นนี้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากต้องมีการสัมภาษณ์ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากทั้งร้านยา ร้านค้าและธนาคารต่างๆ รางวัลนี้จึงเป็นรางวัลที่ให้ทั้งประสบการณ์ที่คุ้มค่าและสร้างความภาคภูมิใจแก่พวกเราทุกคน ในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดุจฤดี ชินวงศ์ และอาจารย์กระบวนวิชาการจัดการร้านยาทุกท่านที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ความรู้ ให้ความช่วยเหลือแก่พวกเรามาโดยตลอดด้วยค่ะ”

นศ.ภ.นลินรัตน์ ยังได้ฝากข้อคิดถึงการใช้ยาว่า “อยากให้ประชาชนมีความเข้าใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีเภสัชกรในร้านยาก่อนเป็นอันดับแรก เพราะจะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีปัญหาเรื่องการใช้ยาก็ให้นึกถึงเภสัชกร นอกจากนี้อยากเห็นปัญหาการใช้ยาอย่างฟุ่มเฟือยด้านยาปฏิชีวนะและการใช้ยาชุด มีแนวโน้มลดลง และอยากให้ประชาชนกับเภสัชกรมีความเข้าใจที่ตรงกันในด้านการใช้ยาเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ยาได้ถูกต้อง รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี”

จากการได้รับรางวัลของนักศึกษาทั้ง 3 โครงการ ผศ.ภญ.ดุจฤดี ชินวงศ์ ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ รศ.ภญ.วราภรณ์ ปัณณวลี และ ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้ให้ความเห็นว่านักศึกษาทั้งสามกลุ่มได้ทุ่มเทเต็มที่ในการทำโครงการร้านยาในฝัน โดยได้ออกแบบร้านยาในฝันตามสถานการณ์จริงในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โครงการร้านยาในฝันทั้ง 3 โครงการมีความเป็นไปได้สูงมากในการจะนำไปปฏิบัติจริง เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้สร้างร้านยาในฝันเฉพาะในจินตนาการเท่านั้น แต่ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติจริง นับว่าเป็นการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางและได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนั้นยังได้จุดประกายให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาร้านยาให้กับว่าที่เภสัชกรรุ่นใหม่ เพื่อให้ร้านยาเป็นที่พึ่งของชุมชนในเรื่องสุขภาพ ไม่ใช่ร้านยาที่มุ่งหวังเฉพาะกำไรในรูปตัวเงิน แต่เป็นกำไรที่เกิดจากความเป็นสุขใจสบายใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพและการใช้ยาของประชาชน

“พึงตระหนักว่า ในการไปซื้อยาที่ร้านยาทุกครั้ง ต้องถามหาเภสัชกร อย่าซื้อยาพร่ำเพรื่อจากผู้ขายที่ไม่ใช่เภสัชกร เพราะยาไม่ใช่ขนมหรือสินค้าทั่วไป ยาเป็นสินค้าคุณธรรมที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากผู้ที่มีความรู้เช่นเภสัชกร เพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานยาเมื่อจำเป็นเท่านั้น และต้องรับประทานอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากยา ไม่เช่นนั้นอาจจะแพ้ยาหรือได้รับอันตรายจากการใช้ยาได้ นอกจากเสียเงินแล้ว อาจจะทำให้เสียชีวิตได้” ผศ.ดุจฤดี กล่าวเพิ่มเติม

  : บทความ : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบ: นักศึกษา
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก