- ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ การใช้ยา โดยเภสัชกรประจำศูนย์ เภสัชสนเทศและศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ให้คำปรึกษาเรื่อง ภูมิปัญญาเพื่อสุขภาพ สมุนไพรไทยล้านนา โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ
        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
  
 
เปิดโลกเขียวมะกอก