คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

ชื่อหลักสูตร

► ภาษาไทย : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
► ภาษาอังกฤษ : Doctor of Pharmacy Program


ชื่อปริญญา

► ภาษาไทย : เภสัชศาสตรบัณฑิต / ชื่อย่อ : ภ.บ.
► ภาษาอังกฤษ : Doctor of Pharmacy / ชื่อย่อ : Pharm.D.


หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี มีแผนการศึกษาจำนวน 2 แผนการศึกษา เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เรียนที่จะเลือกเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพให้มากขึ้นในทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
1. เภสัชกรรมอุตสาหการ เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ ด้านการผลิต และ ด้านกฎระเบียบและการขึ้นทะเบียนตำรับยา
2. บริบาลทางเภสัชกรรม เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยในกระบวนการใช้ยาทั้งในผู้ป่วย ประชาชน ระบบยา ชุมชน และสังคม ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ


อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาต้องสอบความรู้ผู้ขอขั้นทะเบียนเป็นประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของสภาเภสัชกรรม
เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ ดังนี้
1. เภสัชกรฝ่ายผลิต 2. เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3. เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ 4. เภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา 5. เภสัชกรฝ่ายทะเบียน 6. เภสัชกรโรงพยาบาล 7. เภสัชกรร้านยา 8. เภสัชกรประจำสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ 9. เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 10. เภสัชกรการศึกษา 11. ผู้ประสานงานการวิจัยทางคลินิก 12. เภสัชกรการตลาด 13. อื่นๆ เช่น เภสัชกรงานด้านอาหารและยา เภสัชกรในสังกัดเทศบาล


ปริญญาตรี (2556) ดาวน์โหลด
ปริญญาตรี (2563) ดาวน์โหลด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรปริญญาโทเภสัชศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตสำหรับปญิญาโท มีแผนการศึกษาจำนวน 6 แผนการศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม (Master of Pharmacy Program in Pharmacy Management)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Master of Science Program in Cosmetic Science)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Master of Science Program in Pharmaceutical Sciences)
4. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม (Master of Pharmacy Program in Pharmacy Management)


อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

สามารถประกอบอาชีพได้ ดังนี้
1. เภสัชกรฝ่ายผลิต 2. เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3. เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ 4. เภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา 5. เภสัชกรฝ่ายทะเบียน 6. เภสัชกรโรงพยาบาล 7. เภสัชกรร้านยา 8. เภสัชกรประจำสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ 9. เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 10. เภสัชกรการศึกษา 11. ผู้ประสานงานการวิจัยทางคลินิก 12. เภสัชกรการตลาด 13. อื่นๆ เช่น เภสัชกรงานด้านอาหารและยา เภสัชกรในสังกัดเทศบาล


สาขาเภสัชกรรมคลินิก ดาวน์โหลด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ดาวน์โหลด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ดาวน์โหลด
สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ดาวน์โหลด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรปริญญาเอกเภสัชศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

► ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
► ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Pharmacy


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) / ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
► ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Pharmacy) / ชื่อย่อ : Ph.D. (Pharmacy)


หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตสำหรับปญิญาโท มีแผนการศึกษาจำนวน 6 แผนการศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (Doctor of Philosophy Program in Pharmacy)


อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

สามารถประกอบอาชีพได้ ดังนี้
1. เภสัชกรฝ่ายผลิต 2. เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3. เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ 4. เภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา 5. เภสัชกรฝ่ายทะเบียน 6. เภสัชกรโรงพยาบาล 7. เภสัชกรร้านยา 8. เภสัชกรประจำสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ 9. เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 10. เภสัชกรการศึกษา 11. ผู้ประสานงานการวิจัยทางคลินิก 12. เภสัชกรการตลาด 13. บุคลาการทางการศึกษา 14. อื่นๆ เช่น เภสัชกรงานด้านอาหารและยา เภสัชกรในสังกัดเทศบาล


สาขาเภสัชศาสตร์ (TH) ดาวน์โหลด
สาขาเภสัชศาสตร์ (EN) ดาวน์โหลด